تاثير انفوزيون مداوم وريدي مرفين در تسكين درد بعد از سزارين

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به شدت درد پس از عمل سزارين و عوارض مشخص عدم تسكين درد و در دسترس بودن مرفين، به منظور مقايسه تاثير انفوزيون مداوم وريدي مرفين با روش متداول تسكين درد به صورت تزريق عضلاني، اين تحقيق در بيماراني كه تحت عمل سزارين در بيمارستانهاي مهديه تهران و عسلي خرم آباد قرار گرفتند، طي سال 1373 انجام شد. پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع مراجعه مسمتر يك سوكور بر روي 108 بيمار در دو گروه تجربي (54 نفر) و شاهد (54 نفر) صورت پذيرفت. شيوه جراحي و بيهوشي بيماران و خصوصيات بيماران در دو گروه يكنواخت بود و بعد از تقسيم تصادفي بيماران به دو گروه، به هر دو گروه در زمان انتقال از اتاق عمل به بخش به ميزان 0.1 ميليگرم به ازاي هر هر كيلوگرم از وزن بدن سولفات مرفين تزريق عضلاني گرديد. در ادامه به بيماران گروه تجربي به ميزان 0.1-0.3 ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن در دقيقه سولفات مرفين به طريق انفوزيون وريدي تجويز شد و به گروه شاهد براساس اظهار شكايت از درد، داروي فوق به ميزان 0.1 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن تزريق عضلاني گرديد. مصاحبه با بيماران طي 24 ساعت اول بعد از عمل در 4 نوبت و با معيارهاي (Verbal Analog Scale (VAS و (Numerical Rating Scale (NRS و (Objective Analog Scale (OAS به طور توام به عمل آمد. ميانگين وزني بيماران مورد بررسي 1.1±60.3 كيلوگرم، ميانگين سني گروه شاهد 5.3±26.5 و تجربي 4.4±26 سال بود. مرتبه حاملگي در گروه شاهد 1.5±3 و تجربي 1.6±3.2، مرتبه زايماني در گروه شاهد 1.5±2.5 و تجربي 1.4±2.6 بود. ميزان تحصيلات و روش بيهوشي در دو گروه تقريبا مشابه بود و اختلاف ناچيز آن به لحاظ آماري معني دار نيست. ميزان تسكين درد بر پايه معيار VAS در بيماران گروه تجربي 3 برابر گروه شاهد بود (P<0.005). طبق معيار NRS در ساعت ششم ميزان بي دردي و درد خفيف در گروه تجربي بيش از شاهد بود و ميزان بي دردي در ساعت دوازدهم دو برابر گروه شاهد مي باشد (P<0.0005). براساس معيار OAS ميزان بي دردي و درد خفيف در ساعت ششم، دوازدهم، هيجدهم و بيست و چهارم در گروه تجربي 3-2 برابر گروه شاهد است. معيارهاي فوق توسط متخصصين بيهوشي بررسي و ثبت گرديد و به T-test و X² مورد قضاوت قرار گرفت. انفوزيون وريدي مرفين جهت تسكين درد نسبت به روش متداول تزريق عضلاني بر پايه شكايت بيمار از درد بعد از عمل بهتر است و توصيه مي شود تا تشكيل قسمت كنترل درد بعد از عمل و PCA در مراكز درماني، از اين روش استفاده گردد.

Continous intravenous Morphine infusion in post-cesarean pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this study we compare the effect of continuous intravenous infusion and intramuscular injection of morphine in patients undergoing cesarean section in Tehran’s Mahdieh Hospital and Khorramabad’s Assali Hospital in 1994. In this single blind clinical trial, a consecutive sample of 108 patients was randomly divided into two equal experimental and control groups. Surgical and anesthetic technique was similar in these matched patients. Patients in both groups received a 0.1 mg/kg intramuscular injection of morphine sulfate while being transferred to the operating room. Subsequently, patients in the experimental group received a 0.1-0.3 mg/kg/min intravenous infusion of morphine sulfate, while the controls received a 0.1 mg/kg intramuscular injection as needed. The patients were interviewed 4 times during the first 24 hours post-op, by the Verbal Analog Scale (VAS), Numerical Rating Scale (NRS) and Objective Analog Scale (OAS). These values were recorded by anesthesiologists and analyzed using the t-test and chi-square. The mean weight of the patients was 60.3±1.1 kg. Mean age was 26.5±5.2 years in the controls and 26±4.4 years in the cases. Gravity was 3±1.5 in the controls and 3.2±1.6 in the cases, and parity was 2.5±1.5 in the controls and 2.6±1.4 in the cases. Educational level and method of anesthesia was similar in the two groups. Based on the VAS, pain relief was 3 times greater in the experimental group (P<0.005). In the NRS, analgesia was greater in the cases after 6 hours, and two times greater after 12 hours (P<0.0005). In the OAS, pain relief was 2 to 3 times greater in the cases after 6, 12, 18 and 24 hours. We conclude that, compared to the conventional method of intramuscular injection on an as needed basis, intravenous infusion of morphine is more effective in relieving postoperative pain.

Keyword: