ارزيابي آزمايش M.String در تشخيص هليكوباكترپيلوري

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به شيوع هليكوباكترپيلوري و نقش قطعي آن در بروز زخم هاي معدي و دئودنوم و با عنايت به هزينه بالا و ناراحتي و زحمات بيماران براي انجام آزمايش تشخيص هليكوباكترپيلوري و نظر به اين كه آزمايش String خارجي گران بوده و در دسترس نمي باشد، به منظور تعيين قدرت تشخيصي آزمايش M.String در تشخيص هليكوباكترپيلوري اين تحقيق در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوارش بيمارستان طالقاني طي سال 1376انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني از نوع تشخيصي بر روي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني صورت پذيرفت و از هر فرد به عنوان شاهد خودش استفاده گرديد. براي مراجعين با علايم گاستريت، پپتيك اولسر و ديس پپسي ابتدا مطابق روال معمول آندوسكوپي و بيوپسي از آنتر به عمل آمد و سپس M.String را با يك ليون آب بلعيدند. كپسولهاي فلزي در پوشش ژلاتيني متصل به نخ M.String (طول نخ حدود 120 سانتي متر) گذاشته شدند. در هر دو روش مطابق استاندارد نمونه ها در محلول اوره آز قرار گرفته و ميزان حساسيت، ويژگي و ارزش پيش آگهي مثبت و منفي آن تعيين گرديد. از 61 بيمار مورد بررسي 27 نفر (42.26 درصد) زن و 34 نفر (55.73 درصد) مرد با ميانگين سني 0.4±40.6 سال بودند. جواب بيوپسي اوره آز 24 نفر مثبت و ميزان حساسيت M.string برابر 89 و ويژگي 94، ارزش مثبت 92 و منفي 91 درصد مي باشند. با توجه به قدرت قابل قبول M.string در تشخيص هليكوباكتر توصيه مي شود ضمن تكرار انجام آن در ساير مراكز در صورت تاييد يافته هاي فوق، از آن به عنوان روش غير تهاجمي، ساده، ارزان براي تشخيص وجود پيلوري، به خصوص در بيماران مبتلا به زخم پپتيك و يا پي گيري درمان اختصاصي هليكوباكترپيلوري، استفاده گردد.

Evaluation of the M.String test in the diagnosis of Helicobacter Pylori
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the high cost and difficult access to the foreign string test in the diagnosis of Helicobacter pylori, the following study was performed in patients referred to the Taleghani Hospital GI Clinic in 1997 to determine the diagnostic power of the M.string test. In this diagnostic clinical trial each subject was used as his or her own control. In all patients with symptoms of gastritis, peptic ulcer and dyspepsia, routine endoscopic examinations and antral biopsies were performed. Then an M.string was swallowed with a glass of water. Metal capsules with a gelatin coating were attached to the 120cm M.string. In both methods, samples were placed in standard urease solutions. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were then calculated. In the 61 patients studied, 27 were female (44.26%) and 34 were male (55.74%). Age mean and standard deviation was 40.6±0.4 years. In 24 patients, urease biopsies were positive. The M.string test had 89% sensitivity, 94% specificity, 92% positive predictive value and 91% negative predictive value. Considering the diagnostic power of the M. String test, we recommend its usa as a simple, inexpensive and noninvasive method for the detection of H.pylori, especially in patients with peptic ulcer or the follow-up of H.pylori eradication treatments.

Keyword: