تاثير Docetaxel در سرطان پيشرفته پستان

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سرطان پستان شايعترين بدخيمي در زنان مي باشد و علي رغم درمانهاي موجود، بيماري عود كرده و متاستاز مي دهد، با توجه به نتايج به طور نسبي موفقيت آميز و گزارشات متفاوتي كه از تاثير داروي Docetaxel بر سرطان پيشرفته پستان وجود دارد، اين تحقيق به منظور تعيين اثر درماني و عوارض Docetaxel بر مبتلايان به سرطان پيشرفته پستان مراجعه كننده به مراكز درماني طالقاني و سانترال انجام گرفت. تحقيق حاضر به روش تجربي از نوع مقايسه قبل و بعد بر روي 20 بيمار كه به درمانهاي متداول مقاوم بوده و بيشتر آنها از درمانهاي حاوي آنتراسيكلين استفاده مي كردند، صورت پذيرفت و براي بيماران ميزان 100mg/m² از Docetaxel به روش استاندارد تجويز گرديد، اثرات درماني با ميزان پاسخ به درمان شامل پاسخ كامل و پاسخ نسبي با 50 درصد كاهش ضايعات متاستاتيك و عدم پاسخ، بيماري پيشرونده و نيز عوارض دارو با شاخص هاي ريزش مو، حساسيت دارويي، نوتروپني و ادم بررسي شدند و با آزمون McNemar مورد قضاوت واقع گرديد، تحقيق نشان داد كه پاسخ كلي به درمان 80 درصد بود (P<0.001). ريزش مو در تمام بيماران و حساسيت دارويي، نوتروپني با تب و عفونت در 10 درصد و ادم در 5 درصد موارد مشاهده گرديد. اين بررسي نشان مي دهد كه Docetaxel دارويي فعال و موثر در درمان سرطان پيشرفته پستان مي باشد.

Efficacy of Docetaxel in advanced breast cancer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Despite the development of various treatments for breast cancer, the disease is associated with a high rate of recurrence and metastasis. Considering the relatively successful results and the controversial reports on the efficacy of Docetaxel in advanced breast cancer, the following study was conducted to determine the therapeutic effects and side effects of Docetaxel in patients with advanced breast cancer referred to the Taleghani and Central treatment centers. In this experimental before-after study, 20 patients not responding to routine treatments, the majority of them having undergone treatment with Anthracycline, were included. A dose of 100 mg/m² Docetaxel was administered using standard methods. Therapeutic effects were measured based on response to treatment, classified as complete response, partial response (a 50% decrease in metastatic lesions) and progressive disease without response. Drug side effects were measured based on hair loss, drug hypersensitivity, neutropenia and edema. Statistical analysis using McNemar’s test showed complete response to be 80% (P<0.001). Hair loss was observed in all patients, drug hypersensitivity, neutropenia with fever and infection in 10%, and edema in 5%. This study shows Docetaxel to be an effective drug in the treatment of advanced breast cancer.

Keyword: