الگويي براي بررسي قيمت تمام شده خدمات درماني در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1376

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

قيمت تمام شده خدمات درماني ابزار بسيار مهمي براي برنامه ريزي، نظارت، كنترل و ارزشيابي بيمارستان مي باشد. برآورد اين قيمت موجب كاهش ضايعات و حذف هزينه هاي اضافي و غيرعادي مي گردد. اين تحقيق به منظور ارايه روشي براي تعيين هزينه هاي خدمات درماني در بخش هاي ICU و CCU بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1376 انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش توصيفي (Descriptive) صورت پذيرفت. جمع آوري اطلاعات از طريق مراجعه به بخش هاي ICU و CCU و مصاحبه با افراد مسئول واحدها و بررسي اسناد، مدارك و آمار موجود و تكميل فرمها و جداول تدوين شده و مشاهده مراحل كار، انجام گرفت. يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد ميانگين هزينه تمام شده براي يك نوبت خدمت در بخش ICU مبلغ 355 هزار ريال و براي بخش CCU مبلغ 250 هزار ريال مي باشد و در مقايسه با بخش دولتي و خصوصي به ترتيب براي بخش ICU معادل 1.3 و 0.91 و براي بخش CCU معادل 1.6 و 1 برابر مي باشد. كاهش تخت روزكل و عدم كارآيي در استفاده بهينه از منابع ورودي (داده ها) اعم از كاركنان، لوازم و تجهيزات تخصصي و مصرفي و منابع مي تواند باعث افزايش هزينه هاي بيمارستاني گردد.

A model to evaluate medical service costs in hospitals affiliated to Shaheed Beheshti University of Medical Sciences during 1376 (1997)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Medical service costs are important instruments in planning, managing, controlling and evaluating hospitals. An estimation of these costs reduces losses and eliminates excessive and irregular expenses. This study was performed to demonstrate a method to determine medical service costs in the ICU and CCU wards of hospitals affiliated to the Shaheed Beheshti Uinversity of Medical Scinences during 1376 (1997). In this descriptive study, data was obtained by referring to ICU and CCU wards and interviewing ward executives, studying existing documents and statistics, filling out previously designed forms and charts, and observing stages of the work process. Results show that the mean cost of one ICU admission is 355,000 rials, and the mean cost of one CCU admission is 250,000 rials. For comparison, in governmental and private sections, the cost was 1.3 and 0.9 times these figures in ICU wards, respectively, and 1.6 and 1 times in CCU wards, respectively. Reducing total bed-days and inefficient use of logistics such as personnel, instruments, specialized equipment and resources, may lead to an increase in hospital expenses.

Keyword: