شيوع كمبود روي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نظر به اهميت كمبود روي در سلامتي افراد به عنوان يكي از مشكلات جوامع مختلف و بويژه اهميت اين عنصر در سنين جهش رشد و با توجه به گزارش ها مبني بر كمبود روي، اين تحقيق به منظور تعيين اپيدميولوژي كمبود روي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران طي سال 1376 انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش توصيفي بر روي 881 دانش آموز (452 پسر و 429 دختر) با ميانگين سني 1.0±13.2 سال (محدوده 11 تا 16 سال) صورت پذيرفت. اين دانش آموزان به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ميزان روي پلاسما، اريتروسيت و مو توسط اسپكتروفتومتري جذب اتمي اندازه گيري گرديد. خصوصيات آنتروپومتري افراد مورد مطالعه اندازه گيري و در فرم اطلاعاتي ثبت شد. جهت تعيين الگوي مصرف مواد غذايي از روش 24 ساعت يادآمد خوراك يك روزه استفاده گرديد. دانش آموزاني كه حداقل دو شاخص روي آنها زير حد طبيعي (روي اريتروسيت كمتر از 10µg/ml، روي پلاسما كمتر از 100µg/dl و روي مو كمتر از 125µg/g) بود، به عنوان مبتلا به كمبود روي مد نظر قرار مي گرفتند. در جامعه مذكور، شيوع كمبود روي 31 درصد و براساس حد طبيعي، شيوع كمبود روي براساس شاخص پلاسما، اريتروسيت و مو به ترتيب 65، 49 و 1.3 درصد مي باشد. پنجاه درصد نمونه هاي مورد بررسي، كمتر از 50 درصد RDA روي دريافت كردند. بهترين شاخص براي اندازه گيري وضعيت روي بدن، روي اريتروسيت با روش به عمل آمده در اين تحقيق است. با در نظر گرفتن تعداد دانش آموزاني كه كمتر از 50 درصد RDA روي دريافت داشتند و با توجه به كمبود روي براساس شاخص روي اريتروسيت، حدود نيمي از دانش آموزان مورد بررسي مبتلا به كمبود روي مي باشند. شيوع قابل ملاحظه كمبود روي بين دانش آموزان مدارس راهنمايي و به خاطر جهش رشد در دوران بلوغ و عدم كفايت دريافت مواد مغذي و انرژي، آنها را آسيب پذير ساخته و در معرض خطر كمبود روي قرار مي دهد.

Prevalence of Zinc deficiency among junior high school students in Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the importance of zinc deficiency as a health problem in various populations and especially the important role of the element in age groups experiencing growth spurt, and considering previous reports on zinc deficiency, this study was performed to determine the epidemiology of zinc deficiency among junior high school students in Tehran during 1376 (1997). This descriptive study was performed on 881 students (452 boys and 429 girls) with a mean age of 13.2±1.0 years (range: 11-16 years). Students were selected by stepwise random sampling. The zinc level of plasma, erythrocyte and hair was measured by atomic absorption. Food style was determined by as 24-hour intake recall. Students with at least two zinc indices below normal (erythrocyte zinc below 10µg/ml, plasma zinc below 100µg/dl, hair zinc below 125µg/g) were defined as zinc deficient. Zinc deficiency prevalence was 31% among the population, and zinc deficiency based upon plasma, erythrocyte and hair indices was 65%, 49% and 1.3%, respectively. Fifty percent of cases were receiving zinc below RDA. The best index to assess body zinc was erythrocyte zinc measurement by the method used in this study. Considering the number of students receiving less than 50% RDA and the prevalence of zinc deficiency based upon erythrocyte zinc index, about half the students studied were zinc deficient. The notable prevalence of zinc deficiency among junior high school students and during the adolescence growth spurt, together with non-efficient energy and nutrient intake, renders adolescents vulnerable and at risk of zinc deficiency.

Keyword: