ارزيابي آزمايش فرن و بخار در تشخيص پارگي پرده هاي جنيني

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به اهميت تشخيص صحيح و به موقع پارگي كيسه آب در خانمهاي حامله و با توجه به تناقض در مورد ارزش تشخيص قطعي آزمايش فرن و نيز پيشنهاد آزمايش جديد بخار و دسترسي به امكانات آنها و به منظور تعيين قدرت آزمايش هاي فرن و بخار در تشخيص پارگي كيسه آب، اين تحقيق بر روي افراد مراجعه كننده به بيمارستان مهديه تهران طي سال 1375 انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع تشخيصي بر روي 100 خانم حامله با سن حاملگي 42-36 هفته صورت پذيرفت. در اين تحقيق50 خانم حامله با تشخيص قطعي سالم بودن كيسه آب و 50 خانم حامله با تشخيص قطعي پارگي كيسه آب انتخاب گرديدند و از هر فرد دو نمونه يكي جهت انجام آزمايش فرن و ديگري جهت آزمايش بخار تهيه شد و آزمايش ها به روش استاندارد به عمل آمد. سن افراد مراجعه كننده 5.3±24.3 سال بود، ميزان ارزش پيش بيني كننده مثبت و منفي آزمايش فرن به ترتيب 92 و 96 درصد و براي آزمايش بخار به ترتيب 89 و 98 درصد به دست آمد. با توجه به سهولت، سرعت و ارزاني آزمايش بخار، توصيه مي گردد كه اين آزمايش براي تشخيص به كار رود. چنانچه پاسخ آزمايش از نظر پارگي كيسه آب منفي باشد، آزمايش ديگري لازم نيست و در صورت مثبت بودن از نظر پارگي كيسه آب از روشهاي تشخيصي ديگري استفاده شود.

Evaluation of the power of Fern and Vapor tests in diagnosing fetal membrane rupture
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the importance of correct and on-time diagnosis of amniotic sac rupture in pregnant women, contradictions in the value of fern testing in definite diagnosis, introduction of the new vapor test and its availability, and to determine the power of fern and vapor tests in diagnosing amniotic sac rupture, this study was performed on patients referring to Tehran’s Mahdieh Hospital during 1375 (1996). This diagnostic clinical trial study was performed on 100 healthy females with a gestational age of 36-42 weeks. Fifty pregnant women with a definite diagnosis of an intact amniotic sac and fifty pregnant women with a definite diagnosis of a ruptured amniotic sac were selected. Two samples were obtained from each case: one for the fern test and the other for the vapor test. Tests were performed by the standard method. Age of cases was 24.3±5.3 years, positive predictive value and negative predictive value of the fern test was 92 and 96 percent, respectively; and for the vapor test these values were 89 and 98 percent, respectively. Regarding the facility, rapidity and cheapness of the vapor test, this method is recommended for diagnosis. If the result is negative, there is no need for further tests, and if the result is positive, other diagnostic methods should be undertaken to confirm amniotic sac rupture.

Keyword: