مقايسه و بررسي قدرت تومور ماركرهاي MSA و CASA و CA 15-3 و CA125 به تنهايي و توام در تومورهاي پستان و تخمدان

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به فراواني تومورهاي پستان و تخمدان، اهميت تفكيك انواع خوش خيم از بدخيم، پيگيري بيماران مبتلا به اين نوع تومورها و عدم اطلاع كافي از ميزان حساسيت و ويژگي عملي تومور ماركرهاي MSA و CASA و CA15-3 و CA125 در كشور، اين بررسي بر روي نمونه هاي سرمي بيماران مبتلا به تومورهاي تخمدان و پستان در آزمايشگاه بيمارستان دي طي سالهاي 74-1373 به عمل آمد. پژوهش حاضر با روش كارازمايي باليني (Clinical trial) از نوع تشخيصي با اندازه گيري سطح سرمي اين ماركرها انجام گرفت. روش اندازه گيري با سيستم ELISA بود و پس از بررسي جوابهاي پاتولوژي از نظر بدخيمي يا خوش خيمي ضايعات، در درجه اول ارزش تشخيصي هر تومور ماركر به دست آمد و سپس اعداد حاصل با ميزان طبيعي هر يك از تومور ماركرها با آزمون X² و t-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت. تحقيق بر روي 122 بيمار صورت پذيرفت كه 60 نفر آنها مبتلا به تومور تخمدان (30 خوش خيم و 30 بدخيم) و 62 نفر مبتلا به تومور پستان (32 بدخيم و 30 خوش خيم) بودند. مقادير كمي تومور ماركرهاي مذكور در نمونه هاي خوش خيم و بدخيم با هم اختلاف معني دار نشان دادند (P<0.001). ارزش پيشگويي مثبت و منفي آزمايش MSA براي توده پستاني به ترتيب 88.5 و 75 درصد، آزمايش CA15-3 به ترتيب 100 و 86 درصد و استفاده از دو تومور ماركر با هم به ترتيب 100 و 91 درصد به دست آمد. ارزش پيشگويي مثبت و منفي آزمايش CASA براي توده هاي تخمداني به ترتيب 88 و 79 درصد و آزمايش CA125 به ترتيب 100 و 88 درصد و استفاده از دو تومور ماركر با هم به ترتيب 100 و 93.3 درصد شد. شاخص CA15-3 به تنهايي قادر به تفكيك تومورهاي خوش خيم از بدخيم در بيماران مبتلا به توده پستاني نمي باشد. شاخص MSA توانست تاحدي تفاوت بين تومورهاي خوش خيم و بدخيم پستان را نمايان كند. شاخص CA125 در اكثر مبتلايان به توده هاي خوش خيم تخمدان در حد طبيعي بود و شاخص CASA توانست تا حدي تفاوت بين تومورهاي خوش خيم از بدخيم را نشان دهد ولي استفاده توام تومور ماركرها مي توانند جهت تفكيك تومورهاي بدخيم و خوش خيم بافت هاي مذكور از نظر باليني قابل قبول باشند.

Evaluation and Comparison of the sole and joint power of MSA, CASA, CA15-3 and CA125 tumor markers in breast and ovary tumors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the prevalence of breast and ovary tumors, the importance of differentiating benign from malignant types and following patients afflicted by these tumors, and lack of adequate information on practical sensitivity and specificity of MSA, CASA, CA15-3 and CA125 in Iran, this study was performed on specimens of breast and ovary tumor patients in Day Hospital’s laboratory during years 1373-1374 (1994-1995). This clinical trial study was performed to determine the serum level of the markers. The method used for measurement was ELISA, and after evaluating pathology results for benign or malignant specimens, first the diagnostic value of each marker was measured, and then resulting values were statistically compared by chi-square and t-test with the normal values of each tumor marker. The study was performed on 122 patients, whom 60 had ovary tumors (30 benign and 30 malignant) and 62 had breast tumors (32 malignant and 30 benign). Quantitatively, there was a significant difference between benign and malignant specimen marker levels (P<0.001). The positive and negative predictive value of MSA for breast tumors was 88.5 and 75.5 percent, respectively; the positive and negative predictive value of CA15-3 was 100 and 86 percent, respectively; and the joint positive and negative predictive value of both tumor markers was 100 and 91 percent, respectively. The positive and negative predictive value of CASA for ovary tumors was 88 and 79 percent, respectively; the positive and negative predictive value of CA125 was 100 and 88 percent, respectively; and the joint positive and negative predictive value of both tumor markers was 100 and 94 percent, respectively. The CA15-13 marker could not solely differentiate between benign and malignant ovary tumors. The MSA marker could approximately differentiate benign from malignant breast tumors. The CA125 marker was normal in most benign ovary tumor patients, and the CASA marker could approximately differentiate benign from malignant tumors, but joint use fo tumor markers may be clinically acceptable in differentiating benign from malignant tumors in the above-mentioned tissues.

Keyword: