تاثير گياه دارويي فلوس (Cassia Fistula) بر روي زخم هاي حاصل از ليشمانيا ماژور در موش هاي سفيد كوچك آزمايشگاهي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به شيوع ليشمانيوز در مناطق مختلف جهان و ايران و با عنايت به اين كه تركيبات پنج ظرفيتي آنتي موان كه براي درمان آن به كار مي رود، داراي عوارض جانبي متعددي هستند و با در نظر گرفتن استفاده از گياه دارويي فلوس در مناطق جنوبي كشور براي درمان ليشمانيوز به طور سنتي، اين تحقيق به منظور بررسي تاثير گياه دارويي فلوس بر روي زخم هاي حاصل از ليشمانيوز ماژور در موش سفيد كوچك آزمايشگاهي انجام گرفت. در اين مطالعه كه به شكل تجربي صورت پذيرفت، غلظت هاي 2.5، 5، 25، 40 و 75 درصد لوسيون هيدروالكلي فلوس در جمعيت هايي از موش هاي سفيد كوچك آزمايشگاهي كه قبلا توسط آماسيتگوت هاي زنده و فعال ليشمانيا ماژور آلوده شده بودند، بررسي گرديد. بيست و پنج سر موش سوري انتخاب شده به گروههاي مورد، شاهد اول (تجويز سرم فيزيولوژي استريل) و شاهد دوم (تجويز دارويي) تقسيم گرديدند. درمان به شكل موضعي، دوبار در روز و حداكثر به مدت 30 روز انجام شد. تغييرات اقطار زخم ها در هر يك از گروههاي تحت بررسي تعيين و با Paired t-test آزمون گرديد. لوسيون فلوس با غلظت هاي 2.5 و 5 درصد قادر به كاهش قطر زخم ها و تقليل معني دار اجسام ليشمن پس از پايان دوره درماني نشدند. غلظت هاي 25 و 40 درصد لوسيون فلوس باعث كاهش معني دار قطر زخم ها در مقايسه با جمعيت هاي شاهد گرديدند. لوسيون 75 درصد فلوس همراه با غلظت 2 درصد دي متيل سولفوكسايد (DMSO) نفوذپذيري فلوس به درون زخم ها را افزايش داده و در مقايسه با گروه هاي شاهد كاهش معني دار اقطار زخم ها و بهبودي كامل تعدادي از موش هاي تحت بررسي را باعث گرديد. گياه فلوس در غلظت هاي بيش از 25 درصد بويژه اگر با يك ماده نفوذ دهنده تجويز شود، مي تواند در درمان زخم هاي ليشمانيوز جلدي موثر واقع گردد. تحقيقات بيشتري در اين زمينه توصيه مي شود.

Effect of Cassia Fistula on Leishmania major ulcers in small laboratory white mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the prevalence of leishmaniosis in various regions of the world and Iran, the many side effects of pentavalent antimony compounds used in its treatment and the traditionally-used Cassia fistula herbal drug in the southern regions of Iran for the treatment of leishmaniosis, this study was conducted to investigate the effect of Cassia fistula on ulcers caused by Leishmania major in small laboratory white mice. In this experimental study, the effect of 2.5, 5, 25, 40 and 75 percent concentrations of C.fistula hydroalcohol lotion on small laboratory white mice previously infected be live and active Leishmania major amastigotes was evaluated. The 25 selected Syrian mice were divided into control, first case (receiving sterile physiologic serum) and second case (receiving drug) groups. The drug was administered topically, two times daily for a maximum of 30 days. Ulcer diameter change was determined in all groups by paired t-test. Concentrations of 2.5 and 5 percent C.fistula lotion were not able to reduce ulcer diameter or significantly reduce leishman bodies after the end of the treatment course. Concentrations of 25 and 40 percent C.fistula lotion caused significant reduction of ulcer diameter in comparison to control groups. A concentration of 75 percent C.fistula lotion combined with dimethylsulfoxide (DMSO) increased C.fistula ulcer permeability, and in comparison to control groups, caused significant reduction of ulcer diameter and complete recovery of some mice. C.fistula, especially if combined with a permeating substance, may be effective in treating cutaneous leishmaniosis at concentrations higher than 25 percent. Further clinical research on the subject is recommended.

Keyword: