بررسي اثرات درماني سم كلستريديوم بوتولينوم در بيماري آشالازي

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 43 - شماره 68

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

جهت بررسي اثرات درماني سم كلستريديوم بوتولينوم در بيماري آشالازي، 20 بيمار مبتلا به آشالازي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران طي سالهاي 77 - 1374 به طور تصادفي تحت درمان با تزريق سم بوتولينوم (BT) و يا تزريق دارونما (PL) قرار گرفتند. ارزيابي باليني پس از دو هفته نشان داد كه در گروهي كه مورد تزريق سم بوتولينوم قرار گرفته بودند علايم باليني به نحو چشمگيري تخفيف يافته اند به طوري كه ميزان كل نمره باليني از 1.4 ±6.2 به 1.66± 1.9 كاهش پيدا كرده است (P<0.05) و تفاوت ميزان كل نمره باليني بين دو گروه PL و BT معني دار بود (P=0.0001) در مقايسه علايم منفرد بين دو گروه تنها در مورد درد قفسه صدري تفاوت موجود معني دار نبود. در اين زمان به بيماران گروه PL و بيماران گروه سم بوتولينوم كه به تزريق اول پاسخ نداده بودند، تزريق توكسين به ميزان قبل انجام گرفت و ارزيابي مجدد دو هفته پس از تزريق دوم و شش ماه بعد از تزريق اول انجام گرفت. پس از تزريق توكسين به گروه دارونما ميزان نمره باليني از 0.94± 6 به 1.37 ±1.9 تنزل يافت (P<0.05). پس از 6 ماه در گروه توكسين ميانگين مجموعه نمرات باليني به 1.9± 3.4 (P<0.005) و در گروه دارونما به 1.51± 2.4 (P<0.005) رسيد. در اين زمان %60 بيماران 12) نفر( كماكان بهبود در پاسخ باليني را نشان دادند. در مقايسه ميزان پاسخ باليني و ارتباط آن با سن و جنس ارتباط معني داري يافت نگرديد.

Injection of Botulinum toxin in the treatment of Achalasia: A randomized, double blind, controlled clinical trial
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: Our aim was to evaluate the efficacy of short & long term botulinum toxin therapy in Iranian patients with achalasia.
Methods:' In a randomized, double blind trial, 20 patients with achalasia, referred to Imam khomeini hospital, received either 80 units of Batulinum toxin (BT) or Placebo (PL) from 1995 to 1998. Two weeks later, the response to treatment was assessed on the basis of changes in the symptom score (measured on a scale from 0 to 9). Patients who received PL initially were subsequently treated with BT. After two weeks and six months, assessment was repeated.
Results: Two weeks after treatment, clinical evaluation revealed that in BT group all clinical sytmptoms were improved and clinical score had significantly decreased from 6.2±1.4 to 1.9±1.66 (P<0.05) and no significant changes were seen in clinical score of PL group. Tow weeks after first injection, patients who did not show clinical improvement. Received toxin with the same previous dose and reevaluation was performed two weeks after second injection and six monthsafter first injections.
No significant differences were seen in both groups comparing thoracic pain after two First weeks. After six month total mean clinical score was 3.4±1.9 (P<0.005) in BT group and 2.4±1.51 (P<0.005) in PL group. At this time clinical responses persisted in 12 patients (60 %).
Conclusion: Injection of Botulinum toxin into lower esophageal sphincter is an effective, safe and simple method of treatment for Achalasia especially in patients who can not use other methods.

Keyword: