ملانوم بدخيم در اطفال و معرفي يك مورد جالب آن در يك كودك 7 ساله با متاستازهاي منتشر

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 35 - شماره 39