بررسي رابطه ابتلا به سل غير ريوي و ميزان فعاليت آنزيم آدنوزين د-آميناز

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 7 - شماره 30

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: نظر به شايع بودن بيماري سل در كشور و طولاني بودن مدت زمان تشخيص آن و با توجه به گزارشاتي كه درباره افزايش فعاليت آنزيم آدنوزين د-آميناز (ADA) در بيماران مسلول ارائه شده است و به منظور بررسي تجربي اين موضوع در كشور، اين تحقيق روي مراجعين به بيمارستان امام خميني تهران در سال 1378 انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه به روش Historical Cohort انجام گرفت. فعاليت ADA در مايع مغزي نخاعي سه گروه شامل گروه شاهد اول (10 بيمار غير مسلول كه مايع مغزي نخاعي آنها در حين بيهوشي اسپاينال گرفته شده بود)، گروه شاهد دوم (6 بيمار غير مسلول) و گروه بيماران مسلول (6 نفر) مورد بررسي قرار گرفت. همچنين جهت ارزيابي فعاليت اين آنزيم در مايع آسيت، دو گروه شامل گروه شاهد (بيماران غير مسلول 10 نفر) و گروه بيماران مسلول (5 نفر) مورد سنجش قرار گرفت. جهت سنجش اين آنزيم سوبستراي آدنوزين تحت اثر آنزيم ADA به آمونياك و اينوزين تبديل شده و آمونياك حاصل با روش رنگ سنجي اندازه گيري شده است. يافته ها: ميزان فعاليت آنزيم ADA در مايع مغزي نخاعي گروه شاهد اول 0.12±0.64، در گروه شاهد دوم 0.8±2.08 و در گروه بيماران مسلول 5.3±13.1 واحد بر ليتر بود كه اختلاف موجود معني دار بود (P<0.0001). ميزان فعاليت آنزيم ADA در مايع آسيت گروه شاهد (بيماران غير مسلول) 5.7±13.9 و در گروه بيماران مسلول 12.9±66 واحد بر ليتر بوده است كه اختلاف معني داري را نشان مي دهد (P<0.0001). نتيجه گيري و توصيه ها: اندازه گيري ADA مي تواند در تشخيص بيماري سل در آسيت و مايع مغزي نخاعي مورد استفاده قرار گيرد.

Non-pulmonary Tuberculosis and Adenosine Deaminase activity
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: With respect to the high prevalence of tuberculosis in Iran, its delayed diagnosis and prior reports of elevated adenosine deaminase activity in the affected patients, with study was carried out in individuals referring to Imam Khomeini hospital in 1999. Materials and Methods: During this historical study, we have assessed the ADA activity in CSF of 3 groups: Control-I (10 non-tuberculous patients whose CSF was extracted during spinal anesthesia), control-II (6 viral or non-tuberculous meningitis) and case (6 tuberculous meningitis). Meanwhile, ADA activity was evaluated in ascites fluid of 10 non-tuberculous patients and 5 tuberculous patients. Results: The activity of ADA in CSF of the aforementioned groups was 0.64±0.12, 2.08±0.8, and 13.1±5.3 U/L, respectively (P<0.0001). The activity of ADA in ascites fluid of non-tuberculous and tuberculous patients was 13.9±5.7 and 66±12.9 U/L, respectively (P<0.0001). Conclusion: Evaluating the ADA activity in CSF and ascites fluid could be helpful in the diagnosis of tuberculosis.