تاثير ميدازولام بر بي دردي مورفين

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 4 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به اهميت كنترل درد پس از عمل جراحي از يك طرف و وجود گزارش هاي مختلف و متناقض در مورد اثرات متقابل بنزوديازپينها و مخدرها، در اين تحقيق اثر ميدازولام بر بي دردي ناشي از مرفين در ساعتهاي پس از عمل توبلكتومي بر روي مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي مهديه تهران و شهريار كرج در سال 1377 تحت بررسي قرار گرفت. اين پژوهش با روش كارآزمايي باليني دوسوكور از نوع مستمر (Sequential randomized double blind clinical trial) بر روي هشتاد و يك خانم كاملا سالم كه جهت عمل بستن لوله هاي رحمي مراجعه كرده بودند، انجام گرفت. بيماران دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، وزن و تحصيلات با هم مشابه سازي شدند. ابتدا بيهوشي براي كليه بيماران به روش بي حسي نخاعي با ليدوكايين 5% صورت پذيرفت. پس از آن و قبل از شروع جراحي براي گروه شاهد، نرمال سالين و جهت گروه تجربي ميدازولام با دوز 70µg/kg وريدي تجويز گرديد. پس از خاتمه عمل و ورود بيمار به ريكاوري، زماني كه ميزان و X² درد بيماران بر مبناي VAS بيش از 2.5 سانتي متر مي شد، سولفات مرفين 0.1µg/kg وريدي به هر دو گروه بيماران تزريق مي گرديد و بعد از آن ميزان درد، ضربان قلب، فشار خون، وجود تهوع و استفراغ ثبت شدند و يافته ها با آزمون t-test مورد ارزيابي قرار گرفتند. در گروه تجربي 41 بيمار با ميانگين سني 4.6±32.6 سال و در گروه شاهد 40 بيمار با ميانگين سني 3.6±32.1 سال بودند. گروههاي شاهد و تجربي كاملا مشابه انتخاب گرديدند و ميزان درد در هر دو گروه با تجويز مرفين به طور معني داري كاهش يافت. اين كاهش در دقيقه 10 بعد از تزريق مرفين در گروه شاهد 1.6±3.4 و در گروه تجربي 1.19±4.7 بود كه اين اختلاف معني دار است (P<0.05) و 30 دقيقه بعد از تزريق در گروه شاهد 1.7±3.8 و در گروه تجربي 2.1±4.3 كاهش درد مشاهده گرديد، اين اختلاف نيز معني دار مي باشد (P<0.05). تجويز يك دوز منفرد ميدازولام در كوتاه مدت (حدود 30 دقيقه) مي تواند در افزايش بي دردي مرفين كاملا موثر باشد. در مورد ساير اثرات دو دارو بر هم هر چند اختلاف معني داري ملاحظه نگرديد اما نياز به بررسي بيشتر دارد.

Effect of Midazolam on Morphine analgesia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the importance of pain control after surgery on one hand, and the presence of various and contradicting reports on the interacting effects of benzodiazepines and opiates on the other, in this study we assessed the effect of midazolam on morphine-induced analgesia in hours after tubectomy surgery in patients admitted to Tehran’s Mahdieh and Karaj’s Shahriar Hospital in 1377 (1998). This sequential randomized double-blind clinical trial was performed on 81 completely healthy women who had referred for a tubectomy operation. Subjects were divided in two groups and matched in terms of age, weight and education. First anesthesia was induced in all patients by a spinal approach with 5% lidocaine. Next, and before the initiation of surgery, normal saline was administered to the control group and 70µg/kg intravenous midazolam to the study group. After the operation and arrival of the patient to the recovery unit, during the time which patient pain based on the verbal analog scale (VAS) was greater than 2.5cm, 0.1µg/kg intravenous morphine sulfate was administered to both groups. In each case heart rate, blodd pressure and the presence of nausea or vomiting were recorded. Data was evaluated by t-test and chi-square. In the study group, 41 patients had ages ranging 32.6±4.6 years, and in the control group, 40 patients had ages ranging 32.1±3.6 years. Study and control groups were completely matched, and pain degree was significantly reduced in both groups after morphine administration. Pain reduction 10 minutes after morphine administration was 3.4±1.6 in the control group and 4.7±1.19 in the study group, which is significant (P<0.05). The reduction 30 minutes after morphine administration was 3.8±1.7 in the control group and 4.3±2.1 in the study group, which is also significant (P<0.05). Administration of a single dose of midazolam in a short period (approximately 30 minutes) may be completely effective in increasing morphine analgesia. No notable difference was recorded regarding other effects of the two drugs on each other, which necessitates further study.

Keyword: