بررسي الكتروميوگرافيك استروئيد ميوپاتي در مبتلايان به بيماري هاي مزمن ريوي مراجعه كننده به كلينيك تخصصي ريه، 1377

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 6 - شماره 24

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: ابتلا به ميوپاتي ناشي از كورتيكوستروئيد در افراد مبتلا به بيماريهاي مزمن ريوي اهميت ويژه اي دارد. با توجه به اختلاف نظر در مورد ميزان بروز ميوپاتي در اين بيماران و به منظور تعيين اين ميزان با تاكيد بر الكتروميوگرافي، مطالعه اي به منظور بررسي ميوپاتي در مبتلايان به بيماريهاي مزمن ريوي كه تحت درمان با كورتيكوستروئيد بودند، صورت گرفت. مواد و روش ها: مطالعه به روش توصيفي انجام گرفت. در يك گروه 72 نفري از بيماران مزمن ريوي كه حداقل 2 ماه مصرف مداوم كورتيكوستروئيد داشتند. در 4 مرحله بررسي هاي زير صورت گرفت: بررسي تاريخچه و شرح حال، ارزيابي فيزيكي سيستم حسي-حركتي الكتروميوگرافي در سه حالت (استراحت، انقباض خفيف و انقباض حداكثر عضلات) و نهايتا تست هاي تيروئيد، آنزيم هاي عضلاني و الكتروليت هاي سرم. كساني كه ضعف باليني داشته و در EMG آنها ميوپاتي مشهود بود، به عنوان افراد مبتلا به استروئيد ميوپاتي درنظر گرفته شدند. شيوع در نمونه تعيين و فاصله اطمينان مشخص شد. ارتباط مدت بيماري، دوز مصرفي و سن با بروز بيماري نيز تعيين گرديد. يافته ها: در 72 بيمار مورد مطالعه ميانگين مدت مصرف دارو 10±47.3 ماه و ميانگين دوز مصرفي 2.8±10.5 ميلي گرم در روز بود. چهل و يك نفر از ضعف عضلاني شكايت داشتند (56 درصد) كه از اين تعداد 68 درصد دچار ضعف عضلاني باليني بودند (39 درصد از كل)، در 23 نفر، وجود ميوپاتي علاوه بر علايم باليني به وسيله الكتروميوگرافي هم تائيد شد، لذا در 31.9 درصد از افراد طبق شواهد باليني و الكتروميوگرافي ميوپاتي وجود داشت، در حاليكه تست هاي آزمايشگاهي طبيعي بودند. رابطه اي بين دوز روزانه دارو، نوع بيماري ريوي و جنسيت با ميوپاتي بدست نيامد. با اين حال افراد دچار ميوپاتي به طور محسوسي مدت طولاني تر دارو مصرف كرده بودند و سن بالاتري نيز داشتند. نتيجه گيري و توصيه ها: مصرف كورتيكوستروئيد در دراز مدت، حتي با دوز پائين، مي تواند با ايجاد ميوپاتي همراه باشد. ميزان استروئيدميوپاتي در بيماران ريوي قابل توجه و بالاتر از تصور موجود است. احساس ضعف عضلاني در اين بيماران علامتي مهم و جدي است كه اغلب با ضعف عضلاني باليني توام است و بايد مورد توجه قرار گيرد. الكتروميوگرافي، تغييرات ميوپاتيك را به خوبي نمايش داده و در مراحل خفيف تا شديد استروئيدميوپاتي، از ارزش تشخيصي بالايي برخوردار است.

Electromyographic study of Steroid-induced myopathy in patients with chronic pulmonary disease, 1998
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Patients suffering from chronic pulmonary diseases are more prone to developing steroid-induced myopathy. Regarding the present controversies, we have studied the prevalence of myopathy and electromyographic findings among these patients being recived steroid. Materials and methods: 72 patients with definite diagnosis of chronic pulmonary diseases being received corticosteroid drugs constantly for at least two months had entered this descriptive study. They were evaluated in four stages: 1) Evaluation of history and clinical presentation, 2) Physical examination of sensory-motor system, 3) Electromyography in three conditions: At rest, minimal contraction, and maximal contraction, and 4) Biochemical test including TFT, muscle enzymes and serum electrolytes. T-test and chi-square were used to evaluate results. Patients suffering from clinical weakness as well as EMG findings of myopathy disorder were considered as cases with steroid-induced myopathy. Disease prevalence and the relationship between the role of disease duration, dosage, and the age with the incidence of myopathy were all determined. Results: 72 patients taking averagely 10.5±2.5 mg/d corticosteroid for 47.3±10 months were studied. 41 patients (56%) had complained of muscle weakness, where 68% of them had revaled to have clinical weakness by manual muscle testing. (39% of all cases). In 23 patients myopathy was confirmed by electromyography findings whereas biochemical tests were normal. No relationship was seen between daily dosage of drug, type of pulmonary disease, gender and myopathy. Although patients with myopathy had taken drugs for longer periods and were older than the others, the differences were not statistically significant. Conclusion: Long-term corticosteroid usage even in low dose could produce myopathy. Incidence of steroid-induced myopathy is significantly higher among patients with chronic pulmonary disease and since most of these cases have clinically apparent weakness, complaint of muscle weakness must been observed more seriously. EMG is a useful method in determining mild to moderate steroid-induced myopathy.