تاثير مصرف اسيدهاي چرب امگا 3، ويتامين C و توام آنها بر ليپوپروتئين ها و مالون دي آلدئيد در افراد مبتلا به هيپرليپيدمي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 7 - شماره 29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: كنترل هيپرليپيدمي در بيماران قلبي-عروقي از اهميت زيادي برخوردار است. اسيدهاي چرب امگا 3 اثرات بارزي روي كاهش تري گليسيريد، ترومبوز و آريتمي دارند اما باعث افزايش LDL مي شوند. با توجه به اثر ويتامين C روي كاتابوليسم LDL و القاي گيرنده هاي LDL روي كبد، اين مطالعه با هدف بكارگيري توام اسيدهاي چرب امگا 3 و ويتامين C براي كاهش LDL، بهبود ساير ليپيدهاي خون، مالون دي آلدئيد (MDA) و همچنين مقايسه آن با اثرات هر كدام از اين مكمل ها به تنهايي، روي افراد مبتلا به هيپرليپيدمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 80-1379 انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور بر روي 68 بيمار هيپرليپيدمي (كلسترول تام (TC) و تري گليسيريد (TG) بيش از 200mg/dl) صورت پذيرفت. افراد به طور تصادفي به 4 گروه دريافت كننده 500 ميلي گرم ويتامين C، يك گرم امگا 3، 500 ميلي گرم ويتامين C + يك گرم امگا 3 و شاهد تقسيم و به مدت 10 هفته اين مكمل ها را مصرف كردند. نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته دهم جمع آوري گرديد. TG و TC و LDL و HDL سرم به روش آنزيمي، MDA و ويتامين C خون به روش كالريمتري محاسبه شد. داده ها توسط ANOVA ،Paired t-test، كاي دو و Repeated measurement آناليز شدند. يافته ها: الگوي مصرف مواد غذايي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و آنتروپومتريك تغيير معني داري در طي مطالعه نداشت. افزايش معني داري در مقدار ويتامين C خون در گروه ويتامين C با (P<0.001) و گروه ويتامين C + امگا 3 (P<0.02) در پايان هفته دهم نسبت به شروع مطالعه و همچنين در پايان هفته دهم در گروه ويتامين C + امگا 3 نسبت به گروه شاهد (P<0.001) وجود داشت. TG سرم در پايان هفته دهم در گروه امگا 3، كاهش معني دار در مقايسه با گروه شاهد (P<0.01) و در مقايسه با ابتداي مطالعه (P<0.002) داشت. در گروه ويتامين C در پايان هفته دهم كاهش معني دار در كلسترول تام (P<0.0004) و MDA با (P<0.01) نسبت به ابتداي مطالعه و افزايش معني دار در مقدار ويتامين C خون نسبت به گروه شاهد (P<0.01) و كاهش معني دار در MDA در پايان مطالعه در مقايسه با گروه امگا 3، (P<0.03) وجود داشت. در پايان مطالعه در گروه امگا 3 ميزان TG/HDL نسبت به ابتداي مطالعه و همچنين نسبت به گروه شاهد كاهش معني دار (P<0.04) داشت. نتيجه گيري و توصيه ها: اگرچه تجويز توام اسيدهاي چرب امگا 3 و ويتامين C تاثير مفيدي روي وضعيت بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي نداشت اما مقدار 1 گرم اسيد چرب امگا 3 خالص، به مدت ده هفته، ماده مغذي موثري براي كاهش TG در افراد مبتلا به هيپرليپيدمي است بدون آنكه باعث افزايش LDL و MDA شود.

Effects of administration of Omega-3-fatty acid, vit C, and Omega-3-fatty acid+vit C on Lipoprotein and Malonaldehyde in hyperlipidemic patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Control of hyperlipidemia is vital in CVD patients. Omega 3 fatty acids have desirable effects on serum triglyceride, thrombosis and arrhythmia but lead to increased level of LDL. Vitamin C can induce LDL receptor and catabolize LDL particle. The present study was conducted to determine the effects of administration of omega-3-fatty acid, vit C, and omega-3-fatty acid+vit C on LDL and other lipoproteins’ profile and malonaldehyde in hyperlipidemic patients. Materials and methods: In a double-blinded, placebo controlled trial, 68 hyperlipidemic patients (TG and total cholesterol >200mg/dl) were randomly assigned to receive Vit C 500mg/d, omega 3 fatty acid lg/d, Vit C+omega 3 fatty acid (500mg and lg per day), or placebo for 10 weeks. Fasting blood samples were collected at the beginning and at the end of the period, then, TG, TC, LDL and HDL were determined enzymatically, and MDA and Vit C were measured calorimetrically. Results: The pattern of food consumption, socioeconomic and anthropoemetric status were not significantly changed during the study. There was a significant difference in the blood Vit C level at the end of the study, in comparison to the initial value in the Vit C (P<0.001) and Vit C+O3FAs group (P<0.02), and also at the end of the study in Vit C+O3FAs group in comparison to the control subjects (P<0.001). There was a significant difference in the serum TG at the end of study in the O3FAs group (P<0.002). In the Vit C group, a significant decrease was found in TC (P<0.004) and MDA (P<0.01), however, a well defined increase was noted in serum level of Vit C compare to the control group (P<0.01), meanwhile, significant decraese was showed in MDA compare to O3FAs group (P<0.03). At the end of the study, there was a significant decrease in TG/HDL ratio in O3FAs group (P<0.04). Conclusion: Simultaneous administration of O3FAs and Vit C had no beneficial effects on lipid profile of hyperlipidemic patients, however, lg of purified O3FAs daily for 10 weeks is a useful supplement for decreasing TG and TG/HDL without any increase in LDL and MDA.