اعتباريابي و هنجارسنجي پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر TCI در جمعيت ايراني

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 63 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف اصلي تحقيق حاضر هنجاريابي و اعتبارسنجي پرسشنامه شخصيتي كلونينجر (پرسشنامه سرشت و منش) TCI در طبقات سني مختلف جمعيت مرد و زن ايراني بود. مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه 1212 نفر زن و مرد در گروه هاي سني مختلف شهر تهران بود كه آزمون شخصيتي مزبور را پر كردند. مرحله بعد در فاصله زماني يك تا دو ماه از مرحله اول انجام شد و 101 نفر از آزمودني هاي آزمون شده در مرحله اول بطور تصادفي انتخاب شدند و مجددا به تكميل آزمون ها پرداختند. اين اقدام جهت دستيابي به ضريب پايايي Reliability صورت گرفت. همچنين براي بدست آوردن ضريب روايي Validity، صد نفر از آزمودني ها توسط دو روانشناس مورد مصاحبه باليني قرار گرفتند. در اين مصاحبه دو ارزياب نسبت به نمرات آزمودني ها در مقياس هاي هفتگانه TCI بي اطلاع بودند و مبتني بر يافته هاي مصاحبه، هريك از ويژگي هاي مورد سنجش پرسشنامه را در فرد نمره دهي (درجه بندي كمي براساس مقياس 10-1) كردند. يافته ها و نتيجه گيري: نمرات هنجاري مقياس هاي نوجويي NS، آسيب پرهيزي HA، پاداش وابستگي RD پشتكار Per، خودراهبري SD، همكاري Co و خودفراروي ST به تفكيك سن و جنس در جداول جداگانه ارايه شده است. نتايج همبستگي Correlation بين نمرات مقياس ها در مرحله آزمون و باز-آزمون نشان مي دهد كه مقياس هاي هفت گانه TCI داراي پايايي قوي هستند، به اين معني كه اين مقياس در شرايط مختلف نتايج يكساني را بدست مي دهند. به جهت هماهنگي (ثبات) دروني Internal consistency، عبارات هر مقياس داراي همبستگي خوبي است. نتايج حاصل از عمليات آماري براي بدست آوردن چگونگي همبستگي بين نمرات مقياس ها و ارزيابي هاي كمي دو ارزياب در مرحله مصاحبه شخصيتي، نشان مي دهد كه به لحاظ تئوريك، اين مقياس ها خصلت ها و ويژگي هاي موردنظر را مي سنجند. نتايج مربوط به همبستگي بين مقياس ها نشانگر آنكه همبستگي معني دار بالاتر از 0.40 بين NS و Per و HA و RD وجود ندارد كه نشان دهنده اين است كه اين چهار بعد سرشتي از يكديگر مستقل هستند. بين ابعاد منش و سرشت همبستگي هاي ضعيف تا متوسط (كمتر از 0.40) وجود دارد، بغير از همبستگي خود راهبري و آسيب پرهيزي كه بيش از 0.40 است. تنها همبستگي بالاتر از 0.40 بين ابعاد سه گانه منش مربوط به همكاري و خودراهبري است. ضمنا، سن با NS و HA همبستگي منفي و با Co و Per همبستگي مثبت ضعيف دارد.

كلمات كليدي:
Validation of temperament and character inventory (TCI) in Iranian sample: Normative data
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال