شيوع اختلال هاي افسردگي در شهر تهران، 1379

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 60 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: افسردگي يك عارضه ناتوان ساز است كه همه افراد ممكن است بطور كوتاه مدت يا طولاني در طي عمر خود آنرا تجربه كنند. متاسفانه هنوز تصوير روشني از ميزان شدت افسردگي در ميان مردم و نيز انواع اختلال افسردگي در جامعه ايران بدست نيامده است. مواد و روش ها: هدف اين مطالعه، بررسي شيوع اختلال هاي افسردگي در جمعيت 65-20 ساله شهر تهران بود. تعداد 1070 نفر از ساكنان شهر تهران بصورت خوشه هاي تصادفي از مناطق مختلف شهر در آزمون سرند (غربالگري) افسردگي با استفاده از آزمون سنجش ميزان افسردگي بك (BDI)، شركت كردند. سپس افراد داراي نمرات بالاتر از حد نصاب در پرسشنامه BDI، مورد مصاحبه روان پزشكي قرار گرفتند و بود و نبود و نيز نوع اختلال آنها تعيين گرديد. مصاحبه كنندگان از دستياران روان پزشكي بودند و آموزش هاي لازم را ديده بودند. ضمنا براي كنترل بيشتر، 5% از نمونه پايين تر از حد نصاب افسردگي به نمونه مورد مصاحبه افزوده شد. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان افسردگي زنان (BDI=12.16) در كل نمونه بيشتر از مردان (BDI=8.47) است و نيز احتمال ابتلا زنان ( 30.50%) به افسردگي بيشتر از مردان (16.7%) است. نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه تلاش شد تا با بهره برداري از روش شناسي دقيق، تصوير واقع بينانه تري به اين اختلال (افسردگي) و جمعيت پايتخت ارائه شود. احتمالا عوامل استرس زا نقش تعيين كننده اي در تصوير همه گير شناختي افسردگي در جامعه ايران دارد. ما يافته هاي حاصل از اين تحقيق را با يافته هاي خارجي و داخلي مقايسه خواهيم كرد و به بحث درباره تفاوت ها و شباهت ها خواهيم پرداخت.

كلمات كليدي:
Prevalence of depressive disorders in Tehran resident population, 2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Depression is a debilitating disease that every one is likely to experience over a short or long-term period of his or her life. Methods and Materials: This study aimed to examine the one-month prevalence of anxiety and depression in Tehranian resident population. 1070 men and women (Age 20-65) were screened by beck depression inventory (BDI). Then, those who scored above the cut-off point were psychiatrically interviewed. The interviewers were blind to the respondents’ scores on BDI; 5% of the total samples were also added to the list of those to be interviewed. Interviewers were the third year psychiatric residents at Roozbeh hospital, Tehran, especially trained for this research’s purpose. Results: The results showed women (BDI=12.16) are more depressed than men (BDI=8.47). Furthermore, men (16.7%) were less likely to have depression disorders than women (30.50%). Conclusion: We will discuss discrepancies between (The present results and the results from previous research by others).

قیمت : 20,000 ريال