بررسي نقش ازدواج فاميلي در بروز ناهنجاري مادرزادي

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 10 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ازدواج فاميلي يك عادت اجتماعي ديرينه در بين ايرانيان محسوب مي شود. شيوع آن در مناطق مختلف ايران بين 30 تا 85 درصد بر آورده شده است. اين مطالعه با هدف تعيين نقش ازدواج فاميلي در بروز ناهنجاري مادرزادي در مناطق روستايي شهرستان خميني شهر طراحي و اجرا شده است. روشها: در يك مطالعه مورد – شاهدي، 518 بيمار مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي و 518 شاهد از جمعيت روستايي اين شهرستان به طور تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اي كه به همين منظور طراحي شد از اول مرداد تا سي ام آبان سال 1382 جمع آوري گرديد و پس از ورود به رايانه با نرم افزار spss و با آزمون رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: سابقه فاميلي بيماري ژنتيك، سن مادر در زمان بارداري و ازدواج فاميلي به ترتيب با نسبت احتمال 77/8 و 85/5 و 89/2 داراي تأثيري معني دار در بروز ناهنجاري مادرزادي بوده اند.
نتيجه گيري: سابقه فاميلي بيماري ژنتيك يك عامل خطر قدرتمند در بروز ناهنجاريهاي مادرزادي است و لازم است مشاوره هاي ژنتيك قبل از ازدواج نه تنها براي زوج هاي خويشاوند كه براي تمامي زوج ها به ويژه آنهايي كه سابقه فاميلي بيماري مادرزادي دارند انجام گيرد.

The effect of consanguineous marriages on congenital malformation
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Consanguinity has been a long-standing social habit among some of Iranians. The estimation of consanguinity ratios in different parts of Iran ranged from 30 to 85%. This study aimed to delineating the role of consanguinity on congenital malformations in Khominishahr rural population, Isfahan, Iran.
Methods: In a case-control study, 518 malformed population (case group) and 518 normal subjects (control group) were randomly selected from khominishahr rural population, from July to November, 2003.
Results: The frequency of consanguinity of parent’s was 59.7% in case group and 31.5% in control group. This different was statistically significant (p < 0.001).
Conclusion: Family history of congenital malformation may play an important role in the high rates of congenital malformation.

قیمت : 20,000 ريال