مقايسه نتايج برداشتن ديسك قدامي گردن با فيوژن و بدون آن

مجله پزشكي اروميه

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيش‌زمينه و هدف: فتق ديسك گردن يك واقعه شايع است كه سبب اختلال عصبي مي‌گردد. در قرن گذشته براي درمان آن چندين روش جراحي ارائه گرديد. درآوردن ديسك قدامي گردن با فيوژن و بدون آن، نمونه‌‌هايي از اين روش‌‌هاست. همزمان با ارائه روش درآوردن ديسك قدامي گردن به عنوان درمان جراحي بيماري‌‌هاي استحاله‌اي ديسك گردن، اختلاف نظر در ارتباط با لزوم يا عدم لزوم فيوژن قدامي پس از در آوردن ديسك به وجود آمد. هر دو روش مزايا و معايبي دارند. هدف اين مطالعه بررسي نتايج باليني به دست آمده از دو روش قدامي برداشتن ديسك گردن با فيوژن و بدون آن مي‌‌باشد.
مواد و روش: جمعيت مورد بررسي در اين تحقيق چهل نفر است كه از بين بيماران 55- 35 سال با تشخيص فتق ديسك گردن و درد شعاعي مقاوم به درمان طبي با علائم تقريباً يكسان انتخاب و به صورت تصادفي تحت درآوردن ديسك قدامي گردن با فيوژن (ACDF ياAnterior cervical discectomy and fusion ) و درآوردن ديسك قدامي گردن بدون فيوژن (ACD يا Anterior cervical discectomy) قرارگرفتند. در هر دو گروه برداشتن ديسك قدامي با ميكروسكوپ و توسط يك تيم جراحي به عمل آمد و در گروه ACDF علاوه از درآوردن ديسك، فيوژن بين مهره‌ايي با استفاده از پيوند استخوان لگن خاصره صورت گرفت. يافته‌هاي قبل از عمل و حداقل 6 ماه بعد از آن جهت مقايسه بين دو گروه به كار گرفته شد. براي ارزيابي نتايج، ازVisual Analoque Scaleجهت بررسي درد شعاعي و گردن و از معيار نمره بندي پورولو Prolo براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بيمار قبل و بعد از عمل استفاده شد.
يافته‌ها: هر دو روش موجب بهبود عالي علائم بيمار بعد از عمل و مدت كنترل گرديد. در ACDF درد راديكولر از متوسط 01/2 ± 55/6 به 35/0±48/0 و درد گردن از 69/ ± 6/1 به 34/0±49/0 كاهش يافت و نمره پورولو از 97/1±7/4 به 67/0±1/9 افزايش پيدا نمود. در ACD درد شعاعي از متوسط 9/1±8/6 به
47/0± 8/0 ودرد گردن از 68/0±5/1 به 49/0± 53/0 كاهش يافت و نمره پورولو از 06/2 ± 8/4 به 76/0± 2/9 افزايش پيدا نمود. در گروه ACDF در 15% موارد عوارض مربوط به پيوند مشاهده گرديد.
نتيجه‌گيري: هر دو روش در درمان شعاعي گردن ناشي از فتق ديسك گردن موفق بود. در گروه 15ACDF% عوارض مربوط به پيوند بود در حالي كه در گروه ACD اگر چه درد گردن كمي بيشتر بود ولي عوارض مربوط به پيوند در آن‌ها ديده نشد. در بيماران دچار فتق ديسك گردن در يك فضا كه در آن‌ها علامت غالب شعاعي مي‌باشد نتيجه درآوردن ديسك قدامي با فيوژن و بدون آن تفاوت عمده ندارد.

Comparing outcomes of anterior cervical discectomy with and without fusion
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Backgrounds & Aims: Cervical disc herniation causing neurological deficit is a common disorder. Several surgical methods have been developed in past century; anterior cervical discectomy with and without fusion is one of them. Since the presentation of anterior cervical discectomy as a surgical treatment of degenerative disc disease controversies have been developed regarding necessity of fusion following anterior cervical discectomy or not. Both of these methods have advantages and disadvantages. This study analyses the clinical results obtained via two methods of surgical treatment: anterior cervical discectomy with fusion (ACDF) and anterior cervical discectomy without fusion (ACD).
Material and Methods: Our sampling (40 people) was selected from 35-55 years old with cervical disc herniation and resistant radicular pain to conservative treatments. They were operated randomizlly with ACD or ACDF. The surgery was performed with the same team and with operating microscope. In addition to discectomy in ACDF, interbody fusion was performed with autologus iliac crest bone graft. For assessing the operation results, we used visual analogue scale (VAS) for assessing radicular and neck pain, and Porolo outcome scale for assessing social and economic condition.
Results: In ACDF radicular pain decreased from main 6.55± 2.01to 0.48±0.35and-neck pain from 1.6± 0.69to 0.49±0.34and porlo score increased from 4.7±1.97 to 9.1±0.67. In ACD radicular pain decreased from 6.8±1.9 to 0.8±0.47 and neck pain from 1.5±0.68 to 0.53±0.49 and porlo score increased 4.8±2.06 to 9.2±0.76 postoperatively. In ACDF graft related complications were 15%.
Conclusion: Both of procedure has excellent improvement of symptoms postoperatively and during follow up ACDF associated with 15% graft related complications, in ACD neck pain was a little more. There is little or no difference in clinical outcome following single level anterior discectomy when the patient’s dominant symptom is radicular pain, whether fusion is performed or not.

قیمت : 20,000 ريال