تكرار پذيري نتايج داپلر ترانس كرانيال در اندازه گيري سرعت جريان خون شرائين اصلي مغز

مجله پزشكي اروميه

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيش زمينه و هدف: روش داپلر ترانس كرانيال روشي است كه به اندازه‏گيري سرعت جريان خون مغز در عروق اصلي مغز با استفاده از سونوگرافي و اصل داپلر مي‏پردازد. با توجه به نقش تجربه در روش‏هاي سونوگرافيك از جمله مطالعه داپلر ترانس كرانيال و راه اندازي آن در دو مركز پزشكي رازي و امام دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سال 1379 گروه تحقيق بر آن شد تا ميزان تكرارپذيري اندازه‏گيري‌ها را بررسي نمايد.
مواد و روش: در اين بررسي 20 بيمار بستري در بخش اعصاب مركز پزشكي رازي تبريز انتخاب شدند. نخست توسط معاينه‏گر اول سرعت جريان خون متوسط در 11 شريان اصلي مغز شامل شرائين مغزي مياني، مغزي قدامي ،مغزي خلفي ،سيفون كاروتيد و ورتبرال در دو طرف راست و چپ و شريان بازيلر ثبت شد. سپس معاينه كننده ديگر به فاصله 3-0 روز همان بيماران را دوباره با همان دستگاه مورد بررسي قرار داده و نتايج را ثبت نمود. در نهايت مقادير به‏دست آمده باهم مقايسه و با روش آماري تكرار، اندازه‏گيري آناليز گرديد.
يافته‏ها: اختلاف اندازه‏گيري سرعت جريان خون متوسط در تمام شرائين مذكور از نظر آماري معني‏دار نبوده و ميزان آلفاي كورنباخ 81670/0بد‏ست آمد كه تكرار پذيري بسيار بالايي را نشان مي‏دهد، كه در مقايسه با مطالعات متعدد منتشره همساني مناسبي دارد.
بحث و نتيجه‏گيري: با توجه به تحقيق حاضر روش داپلر ترانس كرانيال مي‌تواند توسط افراد با تجربه و با اختلاف اندازه‏گيري غيرقابل ملاحظه مورد استفاده قرار گيرد.

Repeatability of transcranial Doppler results in measurement of major cerebral arteries velocities
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: TransCranial Doppler (TCD) is a technique that measures blood flow velocity of main intracranial arteries based on Doppler principle and sonography. Regarding to role of practice in sonographic techniques such as TCD and implementation of this method in Razi and Imam medical centers of Tabriz University of Medical Sciences since 1999, we decided to study repeatability of the TCD measurements.
Materials and Methods: We included 20 admitted patients to Razi medical center in neurology ward, in all of them mean flow velocities of 11 main intracranial arteries including: middle, anterior, and posterior cerebral arteries, carotid siphons, vertebral arteries of both sides and basilar artery were detected by the first examiner. Then within 0-3 days another examiner using same instrument studied the same patients. Finally, recorded data were compared with each other and analyzed with repeated measure statistical method.
Results: Differences of mean flow velocities measurements in all of the above mentioned arteries were not significant and Korenbakh alpha of 0.8167 was found which revealed high repeatability and corresponded with published information.
Discussion: Experienced examiners can use transcranial Doppler study without significant differences in the measurements.

قیمت : 20,000 ريال