ابتلائات اتولارنژيك در بيماري هاي غده تيروئيد

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

راه هاي تنفس و تغذيه فوقاني كرارا در بيماري هاي غده تيروئيد گرفتار مي شوند. علائم اين ابتلا بجز حضور توده اي در گردن مشتمل بر: ديسفوني، ديسفاژي، هموپتيزي و استرايدور مي باشد. طبيب بايستي احتمال آزارهاي زير را در اقدامات تشخيصي پيش از عمل خود در نظر گيرد و خود را آماده رويارويي با مشكلاتي كند كه در مسير تشخيص و درمان جراحي آنها وجود دارد، بيماري بدخيم تيروئيد، فشار خارجي بر تراشه و مري، كلاپس تراشه، درگيري واضح حنجره و تراشه، درگيري عصب راجعه، انتشار متاستاتيك به لنف گردن، احتمال بدخيمي را مي توان براساس مطالب زيرين پيش بيني كرد: تعدد توده هاي گردني با يا بدون تيروئيد بزرگ، وجود غدد لنفاوي در مسير درناژ لنفاوي گردن، ديسفوني، ديسفاژي، هموپتيزي و استرايدور به نفع حضور بيماري بدخيم در تيروئيد مي باشد، وجود يك ندول سرد در تيروئيد، رشد سريع و ناگهاني ضايعه گردني و بالاخره اينكه در مردها امكان بدخيمي بيشتر است. در مقاله موجود نتايج باليني اعم از تشخيصي و درماني در 38 مورد جراحي تيروئيد كه در سرويس گوش، حلق و بيني مركز پزشكي قائم صورت گرفته است گزارش شده و اهميت توجه به مسائل اتولارنژيك مورد دقت قرار مي گيرد.

كلمات كليدي: