بررسي بيماري هاي روانشناختي در بين جامعه به ظاهر سالم

علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي(چاپ نمي شود)

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: بررسي هاي اپيدميولوژيك معمولا روي بيماران انجام مي شود و يا محققان با حضور در جامعه، بيماري خاصي را تعقيب و معرفي مي كنند، ولي ما در پي بيماري هاي نهفته در بين جامعه ناپيدا هستيم. مواد و روش ها: براي دستيابي به بيماري هاي نهفته، پرسش نامه اي مشتمل بر 180 سوال تهيه شد كه توسط دو نفر از همكاران پزشك براي جامعه بالغ (15 سال يا بالاتر) كه خود را سالم مي دانستند، تكميل شد و نهايتا از آنها معاينه باليني نيز به عمل آمد. در اين مقاله، تنها به نشانه هاي روان شناختي در بين جامعه به ظاهر سالم مي پردازيم. جهت كشف اين نشانه ها از پرسش نامه استاندارد SRQ با 20 سوال مربوط به نشانه هاي بيماري هاي نوروتيك و 4 سوال مربوط به بيماري هاي سايكوتيك استفاده شد. پايايي و اعتبار پرسش نامه، امتحان و تاييد شد (P<0.001) و پس از تعيين نمره برش براي اين پرسش نامه، افرادي كه احتمالا دچار بيماري نوروتيك يا سايكوتيك بودند، مشخص شدند. يافته ها: از بين 1069 نفر انسان 15 ساله يا بالاتر، 757 نفر (70.8%) خود را از نظر جسمي و روحي كاملا سالم مي پنداشتند. از بين اين افراد 131 نفر (17.3%) اراي نمره برش لازم براي وجود بيماري هاي نوروتيك بوده اند (6 براي مردان و 8 براي زنان) 37 نفر (4.8%) حداقل به يك سوال مربوط به بيماري هاي سايكوتيك پاسخ مثبت دادند و يك نفر نيز بدليل سايكوز حاد در بيمارستان بستري شد. اين مطالعه، فراواني بيماري هاي رواني را در جامعه پنهان كه خود را كاملا سالم مي دانند، نشان مي دهد. نتيجه گيري: جامعه، درمانگاه و بيمارستان بزرگي است كه اختلالات جسمي و رواني فراواني در آن نهفته است. ضرورت دارد سياست گذاران آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به نحو موثر در آن حاضر شده و برنامه ريزي جامعي براي مراقبت از آن به عمل آورند.

A survey on psychological disorders in an apparently healthy community
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Epidemiological studies are usually conducted on patients, or the researchers may investigate a certain disease by being present in the community; However, we are looking onto the hidden disorders in a hidden community. Materials & Methods: To find the hidden disorders, a questionnaire with 180 questions was prepared. The questions were answered by 2 physicians. The community included mature 15-year-olds or more, who considered themselves as “Healthy”. These people were finally clinically visited as well. The present article focuses on the psychological signs on an apparently healthy community. For this purpose, the SRQ standard Questionnaire with 20 questions related to neurotic disorders and 4 questions related to psychotic disorders was used. The validity and reliability of the Questionnaire were tested and confirmed (P<0.001). After determining the cut-point for this questionnaire, the people with probable neurotic and psychotic disorders were determined. Results: Of 1069 subjects (15 years of age or more), 757 persons (70.8%) considered themselves as “Completely healthy”, both physical and psychologically. Of these, 131 subjects (17.3%) achieved the cut-point grade for the presence of a neurotic disorder (6 for males and 8 for females), while 37 subjects (4.8%) gave at least a positive answer relating to psychotic disorders, and one subject was hospitalized due to acute psychosis. The results show the prevalence of psychological diseases in a community, which considers itself as “Healthy”. Conclusion: The community is a huge clinic and hospital with a lot of physical and psychological diseases. It is necessary that the policy makers in medical education and treatment be present in it effectively, and plan comprehensive policies to take care of it.