ارتباط غلظت CRP سرم با فعاليت آرتريت روماتوئيد

مجله پزشكي كوثر (تغيير نام به مجله Trauma Monthly)

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: آرتريت روماتوئيد يك بيماري با سير پيشرونده است كه كنترل فعاليت آن به درمان مداوم احتياج دارد. هدف درمان اين بيماري مهار واكنش هاي التهابي و كاهش فعاليت بيماري تا رسيدن به حالت رميسيون است. در حال حاضر براي كنترل فعاليت بيماري و تشخيص كفايت درمان از معيارهاي باليني و آزمايشگاهي استفاده مي شود. با وجودي كه از CRP در پيگيري درمان اين بيماران استفاده مي شود ولي تاكنون در زمينه استفاده از آن به عنوان پارامتري از فعاليت بيماري تحقيق نشده است. مواد و روش ها: به منظور بررسي ارتباط غلظت CRP سرم با فعاليت آرتريت روماتوئيد بيماراني كه براساس معيارهاي كالج روماتولوژي آمريكا تشخيص آرتريت روماتوئيد آنها تاييد شده است مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان فعاليت بيماري بصورت DAS28 و غلظت CRP سرم با روش كمي اندازه گيري شد. غلظت CRP سرم بيماران برحسب درجه شدت فعاليت بيماري (فعاليت شديد، DAS>5.1) فعاليت متوسط (5.1?DAS>3.2)، فعاليت خفيف (3.2?DAS>2.4) و بيماري غير فعال (DAS?2.4) به روش آناليز واريانس مقايسه شد و رابطه بين CRP و DAS با تعيين ضريب همبستگي و آناليز رگرسيوني محاسبه شد. يافته ها:100 بيمار متوالي (89 زن و 11 مرد) با ميانگين سني 14.5±51.5 سال و مدت بيماري 70.7±64.5 ماه وارد مطالعه شدند. 50 درصد بيماران حداقل در دو ماه قبل از ورود به مطالعه تحت درمان با يك يا دو داروي تعديل كننده روماتيسمي قرار داشتند و در 88% بيماران بيماري فعال بوده است. در آناليز آماري اختلاف معني داري بين غلظت CRP بيماري فعال شديد با بيماري غير فعال (P<0.045) و بيماري فعال شديد با بيماري فعال متوسط (P<0.004) وجود داشت. همچنين بين غلظت CRP و فعاليت بيماري (DAS28) ارتباط خطي با ضريب همبستگي 0.29 (r=0.29) ديده شد (P=0.039) و ضريب خطي رگرسيوني بعد از كنترل اثرات سن، جنس، مدت بيماري و فاكتور روماتوئيد نشان داد كه اثر مستقل CRP معني دار بوده (P=0.009) و به ازاي هر واحد افزايش غلظت CRP معادل 0.01 واحد به مقدار كمي DAS اضافه شده است (P=0.04). نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه در آرتريت روماتوئيد بين غلظت CRP سرم و فعاليت بيماري ارتباط مستقيم وجود دارد و در تعدادي از بيماران براساس غلظت CRP سرم مي توان ميزان فعاليت بيماري را تخمين زد.

Correlation between serum CRP levels and disease activity in Rheumatoid arthritis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Rheumatoid arthritis (RA) is a disease with a progressive course. Continuous treatment is needed to suppress inflammatory reactions and disease activity (DA). At the present the adequacy of treatment is determined on the basis of clinical improvement and normalization of laboratory tests. Despite the wide use of CRP as a laboratory test in the follow-up of RA patients, it’s usage, as a parameter of DA has not been investigated to determine the association between the serum CRP concentration and DA in RA. Materials and Methods: Patients who fulfilled the ACR 1987 criteria were studied. Serum CRP concentration, ESR and DAS 28 (DAS) were determined at entry and studied patients were classified according to DA levels as high DA (DAS>5.1); moderate DA (5.1?DAS>3.2), low DA, (3.2?DAS>2.4) and disease remission (DAS?2.4). The mean CRP values were compared between groups with different DA levels. The relationship between serum CRP concentrations and DAS was assessed by correlation and regression analysis. Results: 100 consecutive patients (89 females, 11 males), with mean age of 51.5±14.5 years and disease duration of 64.5±70.7 months were studied. 50% of patients were using one or two disease modifying anti-rheumatic drugs and 88% of the studied patients had active disease at entry. There was a significant difference in serum CRP concentrations between the groups with different DA levels (P<0.016). There were also significant differences in serum CRP levels between patients with high and moderate DA (P=0.045) as well as between patients with high DA and patients at remission (P=0.004). In regression analysis there was a positive linear relationship between the serum CRP and DAS (r=0.28, P=0.04), the regression coefficient after controlling the effects of age, sex, disease duration and rheumatoid factor was 0.01 (P=0.04). For every one-unit increase (1 mg/l) of CRP concentration, there was an increase in DAS 28 by 1%. Conclusion: Regarding the findings of the present study, there is a relationship between serum CRP and DA in RA. The level of DA can be predicted on the basis of serum CRP concentration.