بررسي تجربه پرستاري ايران: يك تحقيق كيفي پديدار شناسانه

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 46

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

توسعه دانش پرستاري و گسترش تحقيق پيرامون آن در جوامع مختلف ، مستلزم تبيين قبلي فلسفي ماهيت كار پرستاري در بافت فرهنگي، اجتماعي خاص خود و شناخت تاثير نوع هنجارهاي اين بافت بر ماهيت كار پرستاري، ارزش اجتماعي آن و در مجموع بر فرايند اجتماعي شدن حرفه دارد. تبيين پاراديم حرفه اي پرستاري در جوامع مختلف و تعيين مجموع عوامل تاثير گذار بر آن همراه با آشكار سازي نوع نگاه مردم (افكار عمومي) و خود پرستاران به حرفه پرستاري از ضروريات تكامل حرفه اي و اولين گام در راه رسيدن به يك ديدگاه و يا تفاهم حرفه اي مشترك در پرستاري محسوب مي شود. بدين منظور دراين تحقيق، پاراديم حاكم بر پرستاري و تجزيه “پرستار بودن“ در ايران با يك بررسي پديدار شناسانه از “تجربه زنده گروه از پرستاران“ مورد بررسي و تفسير قرار گرفت. روشهاي جمع آوري داد ه ها دراين مطالعه شامل مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته چهره به چهره، مصاحبه در گروههاي كوچك، مشاهده. استفاده از نوشتارها و حكايات ثبت شده پرستاري در زمينه تجربه مورد نظر و همچنين استفاده از تصاوير (فوتوگراف) و ديگر اسناد مكمل بوده است.روش تجزيه و تحليل كه بطور همزمان با جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت، روش تجزيه و تحليل درونمايه اي بنر بود. در اين روش كليه متون ضبط شده مصاحبه ها، شرح حكايات و نوشتارهاي ثبت شده پرستاران و مشاهدات پژوهشگر ابتدا كلمه به كلمه و با دقت پياده گرديد و بعد از چندين و چند بار مرور به منظور غوطفه وري در اطلاعات همراه با ساير اسناد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.در مجموع از بين 84 حكايت ثبت شده در زمينه پرستاري، 84 حكايت ثبت شده در زمينه مراقبت و 24 مصاحبه انجام گرفته و همچنين مشاهدات محقق از محيط رخداد تجربه مورد نظر و در طي مراحل پيچيده مديريت اطلاعات 3 درونمايه (تم) اصلي استحصال گرديد، كه اين درونمايه ها عبارتند از، آلتروئيسم، پرستاري و مشكلات تجربه شده و فرسودگي رواني.نتايج نشان داد كه به غير از عده قليلي از پرستاراني كه با نگشر مذهبي ( آلتروئيسم) به كار پرستاري پرداخته و لذا از انگيزه مناسب و كافي جهت بقاي در سيستم برخوردارند، اما براي اكثريت قريب به اتفاق پرستاران، تجربه پرستاري مترادف با تجربه مشكلات بوده است، مشكلات ناشي از محيط كار، مشكلات فرهنگي – اجتماعي و مشكلات ناشي از محتواي غير چالشي، غير مطلوب و غير اقناع كننده كارپرستاري همچنين در پيكره پرستاري“ فرسودگي رواني“ به طرز واضح و شفافي پديدار بوده و همچون سايه باني سترگ بر بدنه جامعه پرستاري ايران سايه انداخته است.

A qualitative phenomenological study on Iranian Nursing Experience
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Difficulties in clarifying the nature of the nursing profession and the limits of its scope of practice are common in many countries.The debate over what actually constitutes nursing has raged fiercely for years. Nursing as a paradigmatic concept has different meanings in different cultures, therefore, any efforts to define nursing socio-culturally can contribute to a development of nursing profession and can also contribute to improve knowledge in understanding the process of professional socialization.The purpose of this qualitative phenomenological study was to shed light the Iranian nurses’ experiences of nursing and the perception held by them concerning their profession and clinical experiences.Data wee initially collected through series of face to face and/or group semi-structured interviews with 24 registered nurses, and continued by asking 164 nurses to write narratives about their experiences of nursing and/or caring. The additional documents around caring and nursing as well as some related photographs were used as complementary sources of data.Data were then analyzed by utilizing Benner’s interpretative phenomenological method and 3 different main themes emerged vital for their nursing experiences.Findings show that nurses are severely dissatisfied with their work and this dissatisfaction could be explained by relating it to a state of “burns out. Significant aspects expressed by the nurses that could be explained as “burn Out” were as follows: poor working conditions, dissatisfaction with the content of nursing practice and socio-cultural difficulties.Despite these severe difficulties the study showed that there was also and altruistic approach involved in the nurses’ professional work and this motivated them to their work as an intrinsic value.