مقايسه نگرش بيماران و كادر پزشكي نسبت به انجام معاينات بيماران بر اساس موازين شرع مقدس اسلام در شرايط غيراضطراري در شهر كاشان

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 45

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

انطباق امور پزشكي با موازين الهي در تمام ابعاد زندگي مسئله اي است كه سعادت انسانها در گرو آن است كه اين امر مي تواند منجر به آرامش خاطر گردد و در صورت عدم تحقق آن مي تواند باعث ايجاد ترس و اضطراب گردد.در اين راستا به منظور بررسي نگرش بيماران و كادر پزشكي نسبت به انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام در شرايط غير اضطراري در مركز بهداشتي و درماني شهر كاشان تحقيق فوق انجام گرفت.تحقيق به روش توصيفي كه بر روي 1512 بيمار مراجعه كننده و كادر پزشكي شاغل و مشغول به تحصيل با محدوده سني بالاتر از 15 سال در سه نوبت شبانه روز در سال 1376 انجام شد. هر يك از افراد مورد مطالعه جهت انجام معاينه يادرمان كه تمايل شركت در اين پژوهش را داشتند بين آنها پرسشنامه توزيع و بدون هيچگونه محدوديتي تكميل گرديد و نظرات آنها از طريق مصاحبه پژوهش و فرم جمع آوري اطلاعات تكميل نموده ، سپس داده هاي خام وارد برنامه كامپيوتري EP15 شد و نتايج آن با استفاده از آمار توصيفي ارائه گرديد.تحقيق نشان داد از مجموع 1512 نفر بيمار مورد مطالعه 846 نفر (65%) كادر پزشكي، 666 نفر (44%) بيماران بودند. از مجموع 1512 نفر بيمار 777 نفر مرد با ميانگين سني 54/30 و انحراف معيار 9/11 و 735 نفر پاسخ دهنده زن با ميانگين 37/30 و انحراف معيار 3/14 تعيين شد.از 339 نفر بيماران زن 278 نفر (82) يعني اكثريت خانه دار بودند، بقيه دانش آموز و دانشجو و كارمند بودند،از 846 نفر مشاغل پزشكي 5 نفر محقق،15 نفر پزشك عمومي، 59 نفر انترن و 548 نفر (5/64%) دانشجو بودند كه 6/52 درصد آنها مرد و 4/47 درصد زن بودند، مشاغل خدماتي حدود 101 نفر (1/15%) بودند.5/44 درصد بيماران و 56 درصد كادر پزشكي موافق محرم بودن كادرپزشكي نسبت به بيماران نبودند، همچنين 4/55 درصد بيماران و 6/44 درصد كادر پزشكي موافق جداسازي اطاق انتظار بيماران و مراجعه كنندگان بودند، 213 نفر از بيماران (32%) و 116 نفر (7/13%) از كادر پزشكي موافق انجام هيچكدام از معاينات بيماران زن توسط كادر پزشكي مرد در شرايط غير اضطراري نبودند، فقط 52 نفر از بيماران 8/7 درصد و 90 نفر ( 6/10%) در كادر پزشكي موافق انجام معاينات بيماران زن توسط كادر پزشكي زن بودند، همچنين 223 نفر (5/33%) بيماران و 107 نفر (7/12%) از كادر پزشكي با هيچكدام از موارد معاينه براي بيماران مرد توسط كادر پزشكي زن موافق نبودند، فقط 50 نفر بيماران (5/7%) و 95 نفر كادر پزشكي (2/11) موافق انجام معاينه همه موارد معاينه توسط كادر پزشكي زن بودند، درمورد انجام تست هاي تشخيصي و امور درماني نتايج مشابه فوق به دست آمده است.مي توان چنين استنباط نمود كه اكثريت نظر دهندگان چه بيمار و چه كادر پزشكي در مورد امور پزشكي بيماران اظهار نموده اند كه بهتر است از كادر همگن استفاده شود و آن دسته از امور پزشكي مانند تنقيه، توش ركتال، معاينه ژنتيال، سزارين، زايمان كه در عرف هم معمول نيست به خصوص توسط كادر پزشكي همگن انجام گيرد و امور پزشكي كه نياز به لمس و نگاه كردن و معاينه بدون وجود ندارد مانند اعصاب و روان، فشار خون و موارد مشابه در صورت نبود كادر همگن مي توان از كادر غير همگن استفاده نمود.

The comparison of patients and medical staffs attitude about examining patients according to the rules of Holly Islam Religious in non-emergency conditions in the city of kaskan in 1376
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

History and objectives: Confirming affaries of Allahs Rules in all aspects of life is something that guarantees means happiness. This can result in relaxation and failure to do so causes distress and fear:In this prospect with the purpose of examing patients and medical staffs attitude toward respecting Islamic Rules in non-emergencyies situtaion’s in health and treatment centers of Kashan this study was conducted.This descriptive study included 1512 Patients referring to medical staff as well as persons over the age 15 who were involved studying in three time throughout the 24 hours in 1376. Each subject involved in study who had the willingness to perform examination or being examined the questionnaire were completed.Then the raw sata was entered in to computer by using EPIS. The results were obtained using descriptive methods.The research showed that from total of 1512 patients 846 (56%) were medical staffs, 666 (44%) were patients. From the total mentioned, 777 patients were male with the mean age of 30.54 and standard deviation of 11.9 and 735 patients respondent were females with the age mean of 30.37 and standard deviation of 14.3 from the 339 female patients 274 were house – wife and the rest were students and employees.From the 846 people in medical profession 5 wee interns 546 people (64.5%) were students and 2.6 of them were male and 47.4 were female.398 people (45.5%) constituting patients and 496 people equivalent to 56 percent of medical of medical staff feld in their opinion the medical staff were agree with separating patient’s waiting room from the referring patients room 213 patients (32%) and 116 medical staff’s (13.7%) disagree with any kind of examination of women by men under non-emergency condition. Only 52 patients (7.5%) and 90 medical staffs agreed with medical examination of women by women. Also 223 patients ( 33.5%) and 107 staffs disagreed with any kind of medical examination of women by men.In regard to conducting disagnostic tests and treatment affairs results were observed.It can be concluded that the majority of opinions presented by patients and medical staffs agree with idea that homogeneity in treatment in necessary specially those procedure such as Enema, rectal touch, genital examination, catheterization, cesarean, labour that are not common should be done by homogenous medical staff only and in other medical affairs which does not involve direct on eye to eye communication such as psychiatry and neurology examination, blood pressure by hetrogenous medical staff is permitable provided that Islamic Rule are respected.

Keyword: