هپاتيت ويروسي (قسمت دوم)

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 42

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در شماره پيش به بررسي اپيدميولوژي و راههاي انتقال انواع هپاتيت پرداخته شده و سپس هپاتيت A به طور كامل وهپاتيت B تا بحث درمان مورد بررسي دقيق قرار گرفته اند.در اين شماره آخرين پروتوكلهاي درماني هپاتيت B و نيز بحث كامل هپاتيت C از نظرتان مي گذرد.مانند شماره پيش در پايان تعدادي پرسش چند گزينه اي مطرح شده و مراجعي كه در تدوين مقاله از آنها استفاده شده براي مراجعه علاقمندان آورده شده است.

كلمات كليدي: