بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان 49-20 ساله ايراني در زمينه سرطان پستان

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 42

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سرطان پستان شايعترين سرطان زنان و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در بين زنان است. ميزان مرگ و مير اين سرطان بطور مستقيم در ارتباط با مرحله بيماري در زمان تشخيص است و در صورت استفاده از روشهاي غربالگري كاهش مي يابد.در اين بررسي 1ــــ100 جمعيت كشور در 13325 خانوار شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات مربوط به تاريخچه باروري، آگاهي ، شناخت از سرطان پستان و عملكرد نسبت به ان در زنان 49-20 ساله اين خانوارها با مصاحبه حضوري گرد آوري شد.7/52% از زنان 49-20 ساله، سرطان پستان را مي شناختند و 9/42% اين زنان اعتقاد به نقش خودآزمايي پستاني در شناسايي زودرس اين سرطان داشتند، 3/20% از افراد تحت مطالعه تاكنون حداقل يكبار معاينه پستان انجام داده بودند، اما در 8/54% از آنان فواصل اين معاينه بيش از سه ماه بود. با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك مشخص شد كه با افزايش تحصيلات و سن زنان آگاهي آنان از سرطان پستان و اعتقاد و عملكرد آنها در رابطه با روشهاي غربالگري اين سرطان ارتقاء مي يابد.توصيه مي شود تا با استفاده از تحقيقات كيفي ، عواملي را كه در افزايش پذيرش روش هاي غربالگري اين سرطان نقش دارند شناسايي و از اين عوامل جهت تشويق زنان به استفاده از اين روش ها بهره برداري شود.

Knowledge, Attitude and Practice of 20-49 years old Iranian women about breast cancer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Breast cancer is the most common cancer occurring among women and the second leading cause of death from cancer among them. The mortality rate of breast cancer is directly related to the stage, at which the cancer is diagnosed, it reduces by regular breast cancer screening programs.In this survey 1/1000 of total country population i.e. 13325 dwellings were studied and reproductive history, knowledge, attitude and practice about breast cancer were investigated through face –to- face interview from 20-40 year old women.52.7% of 20-40 year old women had knowledge about breast cancer and 42.9% of them believed in breast self-examination for early detection of breast cancer. 20.3% of women had practiced breast self-examination at least once, but the duration of their latest exam were more than three month in 54.8% of them.Using the Logistic Regression model, it is concluded that as level of education and/or age women increase, knowledge of breast cancer, attitude and practice of breast examination improve.Qualitative researches could be recommended to recognize the effective factors to improve acceptability of breast cancer screening methods by women.