بررسي تاثير ادامه تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي بعد از عمل جراحي آپاندكتومي در آپانديسيت حاد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران ( دي ماه 1375-اسفند ماه 1376)

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 39

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

عفونت زخم به دنبال عمل آپاندكتومي به عنوان يكي از اعمال جراحي شايع همواره مورد توجه فراوان بوده است و لذا هر گونه پيشنهادي كه باعث كم شدن ميزان اين عارضه، كم كردن ميزان مصرف دارويي و صرفه جويي در هزينه اقتصادي حاصل شود مورد توجه خواهد بود. هدف از ين مطالعه انتخابي روش مناسب تر براي پروفيلاكسي آنتي بيوتيكي در آپانديسيت حاد ساده است.اين مطالعه كه يك كارآزمايي باليني دو سوكور كنترل شده با انتخاب تصادفي نمونه هاست. مقايسه اي در ميزان بروزعفونت زخم بعد از عمل جراحي آپاندكتومي در آپانديسيت حاد ساده و در دو گروه درماني «با ادامه آنتي بيوتيك بعد از عمل» و «بدون ادامه آنتي بيوتيك بعد از عمل» انجام داده است و سعي دارد تاثير ادامه تجويز سفازولين به مدت سه دوز بعد از عمل را بررسي نمايد. 142 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه از بين آنها 8 بيمار آپانديسيت حاد ساده بودند. 43 نفر در گروه اول و 37 نفر در گروه دوم قرار گرفتند.تمام بيماران روز هفتم تا دهم بعد از عمل جهت بررسي عفونت زخم معاينه شدند و هيچ موردي از عفونت زخم در دو گروه مشاهده نشد. در اين مطالعه تجويز سه دوز سفازولين بعد از عمل در مقايسه عدم تجويز آن تاثيري در كاهش ميزان بروزعفونت زخم نداشته است.