يادگيري بر اساس طرح مسئله در درس فارماكولوژي پزشكي

مجله طب و تزكيه

دوره - شماره 39

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

يادگيري براساس طرح مسئله يا (problem-Based Learning) PBL يكي از مهمترين پيشرفت ها در بهبود مهارت هاي آموزشي در سالهاي پاياني قرن بيستم است. هر چند يكي از روشهاي يادگيري موثر معرفي شده است ولي هنوز در جايگزيني اين روش نوين يادگيري با روشهاي رايج سنتي بحث هاي زيادي وجود دارد. اين مطالعه اوليه بررسي در مورد ارزيابي روش PBL در درس فارماكولوژي پزشكي دردانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.تعداد 57 (32 دختر و 25 پسر) نفر از دانشجويان پزشكي دوره فيزيوپاتولوژي (ورودي 1375) وارد مطالعه شدند. پس از آموزش لازم به سه گروه نسبتاً مساوي تقسيم شد و به هر گروه يك موضوع درس جداگانه كه به صورت PBL اجرا مي شد، محول شد. هر گروه تا اجراء برنامه آموزشي مذكور حداقل 1 ماه فرصت داشت تا آمادگي لازم را پيدا نمياد. موضوعات مورد نظر به طريقه معمولي هم بوسيله مدرس مربوطه تدريس گرديد. پس از پايان برنامه ها، دانشجويان بوسيله سوالات طراحي شده مربوط به بخش PBL و نيز بخش تدريس رايج و نيز پرسش نامه تغيير شكل يافته Philip Peplow مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس داده ها با تست هاي آماري chi-Square، t-test و mann-whitney u-test آناليز شدند.در اين مطالعه مشخص شد كه در دختران ميانين نمره مباحث مربوط به PBL بطور محسوسي بيشتر از ميانگين نمره مباحث كه بطور معمول تدريس شدند مي باشد( 355/0 08310/13 در مقابل 359/0 03810/12 ، با 002/0=P). همچنين در پسران نيز نتيجه مشابه اي گرفته شد (58/9710/11 در مقابل 394/0 1410/10، با 002/0=P). در مجموع بدون در نظر گرفتن جنس نيز، بررسي گرديد (33/5610/12 در مقابل 29/15410/11، با 000/0=P). همچنين رابطه بين فاكتور جنس و ميانگين نمرات كلاس هم در روش آموزش PBL و هم آموزش معمول بررسي شد مشخص گرديد كه در روش PBL ميانگين نمرات پسرات و دختران تفاوت ندارد (288/0=P) ولي ميانگين نمرات دختران در پسران در آموزش معمولي بيشتر است (002/0=P). نتيجه ارزيابي ها نيز نشان داد كه 9/50 درصد افراد با اين سوال كه «كار گروهي روند يادگيري را سازمان دهي كند» كاملاً موافق و 88 درصد اعلام داشتند كه علاقمند به ادامه اين نحوه يادگيري هستند و مجموع 2/92 درصد از كار خود در گروه و نحوه يادگيري احساس رضايت داشتند.با توجه به نتايج مشخص گرديد كه اين روش، مي تواند جزء روشهاي مورد علاقه دانشجويان باشد و مي تواند زمينه هاي مهارت يادگيري آنها را افزايش دهد. هر چند تا جايگزين شدن آن با روشهاي معمول يادگيري در كشور راه درازي در پيش است.

PBL in Medical Pharmacology
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Problem-based learning (PBL), is one of the most important progresses in the quality improvement of educational methods during the late years of 20th century, Although, that is presented as one of the learning methods, there is much controversy about its role as an alternative for traditional methods of medical education, This is the first study PBL method in pharmacology at the Babol university of medical sciences.57 medical students (32 female & 25 male) were entered to the study. After training of them, they were divided into three equal groups with one topic of pharmacology for each group that could be presented as PBL educational method.Each group had one month or get ready for PBL session. For comparison between two methods, the same topics offered to the subjects as traditional method. After the ending of program two examinations were given one based on PBL method and the other on traditional training. Finally, all data were analysed by t-student and Mann-Whitney statistical tests and differences between each point was considered significant at P<0.05.Results show that females have greater score of PBL in comparison to that of males. Totally, score of PBL method is greater than that of traditional one (12.56 vs 11.5 p=0.00). Despite differences between two sexes, it has not been found any significant change in score of males and females in PBL method, Most of students (50.9%) agree with PBL method, and 88% were interested in group working and finally, 92.2% were satisfied with this method of learning.Based on obtained results, it is concluded that students are more frequently interested in learning by PBL method. More attention must be paid to improve learning capabilities by replacing traditional education methods with new ones. At present, however, modification of our traditional method of education is not attainable in Iran.