بررسي تاثير كلريد كادميوم روي گلومرول هاي كليوي جنين و نوزاد موش صحرايي

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 11 - شماره 44

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

كادميوم (Cd) يكي از آلاينده هاي محيطي و ماده شيميايي سمي مهمي است كه داراي اثرات تراتوژنيك و امبريوتوكسيك مي باشد و تماس مزمن انسان با آن (نداشتن حفاظت نسبت به آن) سبب آسيب به كليه ها مي شود. در اين مطالعه اثر كلريد كادميوم (CdCl2) بر تغييرات ساختاري در گلومرول هاي جنين و نوزاد موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي از 30 سر موش صحرايي ماده نژاد Sprague-dawley با وزن متوسط 240-180 گرم استفاده شد كه به شش گروه 5 تايي تقسيم شدند. در روز نهم بارداري به موش هاي گروه I و II، دو ميلي گرم به ازاي كيلوگرم كلريد كادميوم، به موش هاي گروه II و IV، چهار ميلي گرم به ازاي كيلوگرم از همين محلول و به موش هاي گروه V و VI، يك ميلي گرم به ازاي كيلوگرم نرمال سالين بصورت تزريق داخل صفاقي در ربع تحتاني راست شكم داده شد. كليه چپ گروه هاي I و II و V در روز 21 حاملگي و گروه هاي III و IV و VI در روز سوم پس از تولد از بدن آنها جدا گرديد. نمونه ها پس از ثابت شدن با محلول بوئن با هماتوكسيلن-ائوزين رنگ آميزي شدند و تغييرات ميكروسكوپي مانند تعداد، قطر متوسط و شكل ظاهري گلومرول ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه تماس مزمن با كلريد كادميوم در دوران بارداري تغييرات واضحي در سنجش بافتي و تمايز گلومرول ها ايجاد مي كند. اين تغييرات محدود به دوران آخر بارداري و مراحل ابتدايي نوزادي بوده و در غياب ساير علائم مسموميت رخ مي دهد.

The effect of Cadmium Chloride on kidney glomeruli of rat embryo and neonate
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Cadmium (Cd) is an environmental contaminant and an important toxic chemical with tetratogenic and embryotoxic effect. Chronic human exposure to Cd with result in kidney injury. The present investigation was conducted to study the effects of Cadmium Chloride (CdCl2) on structural changes in rat embryo and neonate glomeruli. 30 female Sprague-dawley rats with mean weight of 180-240 gr were used in this study. They were classified into 6 quintet groups. On the 9th day of pregnancy, 2 mg/kg Cadmium Chloride was injected intraperitoneally in right lower quadrant of abdomen in groups I & III, 4 mg/kg in groups II & IV and only 1 ml/kg normal saline in groups V & VI. Left kidneys were removed in groups I, II & V on the 21st day of pregnancy and in groups III, IV and VI 3 days after the birth. Specimens were fixed with bouin’s solution and stained with H & E for microscopic changes examination including: Glomeruli number, diameter and morphology. The results showed that pre-natal exposure to CdCl2 can induce significant changes in the histometry and differentiation of glomeruli. Such changes appear to be restricted to the late pre-natal and early post-natal period and to occur in the absence of other overt signs of toxicity.