بررسي ايمونوهيستوشيمي آدنوم هاي هيپوفيز و مقايسه ‎آن با تظاهرات باليني در 102 نمونه بلوك پارافيني

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 11 - شماره 42

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

طبقه بندي معمولي براي آدنوم هاي هيپوفيز براي تعيين نوع سلول هاي آدنوم هيپوفيز و عملكرد آنها كافي نبوده و گاهي عدم تطابق باليني با نوع سلول هاي مترشحه مشاهده مي شود. علاوه بر آن در بعضي از آدنوم هاي هيپوفيز ميزان ترشح در خون بسيار كم بوده و سطح خوني هورمون غير قابل تشخيص مي باشد. هدف اصلي در اين مطالعه تعيين نوع ترشح سلول ها در آدنوم هاي هيپوفيز براساس رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي و سپس مقايسه آن با علائم باليني بيمار بوده است. همچنين مقايسه اي بين طبقه بندي، براساس ايمونوهيستوشيمي و طبقه بندي مورفولوژي (رنگ آميزي هماتوكسيلن ائوزين) انجام گرديد. در اين مطالعه 102 بلوك پارافيني با تشخيص آدنوم هيپوفيز كه داراي شاخص هورموني LH و GH و PRL و ACTH و TSH و FSH بودند و با روش ايمونوپراكسيداز رنگ آميزي شدند و علائم باليني بيماران نيز از پرونده هاي آنها استخراج گرديد. سپس نتايج مورد مقايسه قرار گرفت. محدوده سني بيماران 10 تا 67 سال (ميانگين 39.25) و نسبت زن به مرد 10 به 7 بود. 26.5% آدنوم ها غير عملكردي، 14.7% توليدكننده GH و 0.8% توليدكننده PRL و 4.9% توليدكننده ACTH و 2% توليدكننده TSH و 48.1% توليدكننده چند هورمون بوده اند. بين آدنوم هاي اسيدوفيل با ترشح PRL و GH و نيز آدنوم هاي بازوفيل با ترشح ACTH و آدنوم هاي كروموفوب با ترشح PRL و GH، ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05) و در ساير موارد ارتباطي مشاهده نشد. بعنوان نتيجه گيري كلي مي توان گفت از آنجا كه در موارد زيادي از آدنوم هاي هيپوفيز، رابطه معني داري بين نوع هورمون هاي مترشحه با نوع مورفولوژيك آدنوم در رنگ آميزي هماتوكسيلن-ائوزين وجود نداشت، بنظر مي رسد رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي براي تقسيم بندي آدنوم ها بعنوان يك راهنماي مهم در تشخيص صحيح و درمان مناسب ضروري باشد.

Immunohistochemical study of pituitary adenomas comparing with clinical presentations in 102 Paraffin blocked specimens
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Routine classification of pituitary adenomas is not appropriate for diagnosis of adenoma type and in some cases there is in concordance between clinical presentation and histological type of adenoma. The aim of this study was to determine the type of adenoma secretion based on immunohistochemical staining. 102 paraffin blocked specimens of pituitary adenoma were stained with hormone markers of TSH, PRL, FSH, LH, GH and ACTH by immunoperoxidase method. Clinical presentations of patients were collected from hospital records and then were compared with histological type of adenoma. Age range of the patients was 10-67 years (Mean=39.25) with female to male ratio of 10 to 7. 26.5% of pituitary adenomas were non-functional, 14.7% GH secreting, 0.8% PRL secreting, 4.9% ACTH producing, 2% TSH secreting and 48.1% plurihormonal. The relationship between acidophilic adenoma and GH and PRL secretion was significant. Also, there was a significant association between basophilic adenoma and ACTH secretion and chromophobe adenoma and GH and PRL secretion (P<0.05). No significant association was been between other adenomas and secretions. On the whole, because of no significant association between most of hormonal secretions and morphologic type of pituitary adenomas in hematoxylin eosin staining, immunohistochemical staining seems to be necessary for definite diagnosis and appropriate treatment of pituitary adenomas.