مطالعه ميزان آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي در شناخت، پيشگيري اوليه و ثانويه تب روماتيسمي در آذربايجان شرقي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 35 - شماره 52

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: تب رماتيسمي از بيماري هاي شايع در كشورهاي در حال توسعه است و شايعترين علت مرگ و مير قلبي در برخي كشورها، احتمالا در ميهن ما بعد از بيماري هاي عروق كرونر مي باشد. در اين مطالعه آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي كه به مثابه عمده ترين سنگر درماني در برخورد با اين گروه از بيماران مي باشند، مورد ارزيابي قرار گرفته است. روش بررسي: روش بررسي براساس پرسشنامه بوده است. از مجموع كل پزشكان عمومي استان، 115 نفر پاسخ كامل ارسال داشتند كه اين پاسخنامه ها پس از مطالعه دقيق مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: سطح آگاهي پزشكان عمومي در مورد تشخيص عمدتا متوسط تا ضعيف بوده است (68.7%). در مورد شناخت از پيشگيري اوليه و ثانويه متوسط تا ضعيف بودند (57.4%) و در بررسي عملكرد آنها در روش پيشگيري اوليه و ثانويه نيز متوسط تا ضعيف بودند (58.4%). نتيجه گيري: براساس يافته هاي فوق شناخت و عملكرد پزشكان عمومي عمدتا در حد متوسط تا ضعيف بوده و لذا با توجه به اهميت تب رماتيسمي نياز به بهبود روش هاي آموزشي و درماني به منظور تربيت بهتر پزشكان عمومي در اين مقوله از بيماري مهم داخلي مي باشد.

A study of knowledge and practice of general physicians in the diagnosis and prevention (Primary and secondary) of Rheumatic fever in east Azarbaijan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Rheumatic fever is one of the most common illnesses in developing countries, and the leading cause of cardiac death in some countries including Iran after coronary artery disease. In this study knowledge and practice of general physicians, as the fist line of managing group involved with these kinds of patients, were evaluated. Materials and Methods: The method of study was based on complete answers to a questionnaire given to 115 general physicians of all over the east Azarbaijan. Results: Knowledge level of diagnosis of physicians was mostly between intermediate to low (68.7%). Knowledge of primary and secondary prevention also ranged from intermediate to low level (57.4%). Conclusions: According to the above study, knowledge and practice of above-mentioned general physicians was mostly from intermediate to low level. Thus, for paying attention to the primacy of rheumatic fever, we should improve our educational and managing methods for training general physicians in a best way to combat against this significant disease.