بررسي آبسه ماستوئيد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني در ده سال اخير

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 35 - شماره 51

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: شيوع عوارض اوتيت مياني به طور بارزي به علت مصرف آنتي بيوتيك ها كاسته شده است. در آغاز قرن بيستم 50% تمام حالات اوتيت مياني به ماستوئيديت به هم آميخته منجر مي شدند. از سال 1959 شيوع آن به 4% كاهش يافته است. در زمان (Fridrich Bezold (1824-1908 بيست درصد بيماران مبتلا به ماستوئيديت به آبسه ساب پريوستئال منجر مي شدند. به طور تعجب آوري شيوع آن امروزه افزايش يافته است. نزديك به 50% بيماراني كه در آنها ماستوئيديت به هم آميخته تشخيص داده شده است داراي آبسه هاي ساب پريوستئال مي باشند. روش بررسي: علايم تشخيصي و درمان آبسه ماستوئيد به طور وسيع در 12 بيمار مبتلا به آبسه ماستوئيد كه در 10 سال اخير به بيمارستان امام خميني تبريز مراجعه نمود همزمان مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: دو بيمار مبتلا به آبسه بزولد كلاسيك با خروج چرك از ماستوئيد به انسيزور ديگاستريك و ايجاد مسيري در طول عضلات ديگاستريك و استرنوكلئيدوماستوئيد به گردن وجود داشت. يك بيمار تورم ناحيه تمپور پاريتال ثانوي به آبسه ماستوئيدي كه از ريشه، زايده زايگوما را خورده بود، داشت. 9 بيمار تورم پشت گوشي با اتوره بدبو به علت بافت گرانولاسيون و يا كلستئاتوما داشتند. 9 بيمار تغييرات پاتولوژيكي پرده تمپان و گوش مياني و ماستوئيد را نشان مي دادند. سه بيمار بدون تغييرات حفره تمپان بودند. علايم باليني، پاتوژنز و راه هاي انتشار آبسه با بررسي راديوگرافي و CT و MRI روشن گرديد. نتيجه گيري: در بيماران آبسه ماستوئيد بهتر است كشت و درمان و جراحي صورت گيرد، حتما درن گذاشته شود و آنتي بيوتيك را تا از بين رفتن كامل علايم تب و اريتم و ادم ادامه داد.

Survey of Mastoid abscesses in recent ten years
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: The incidence of complications resulting from otitis media with suppurative abscess has significantly decreased since the introduction of antibiotics. At the beginning of the 20th century, 50% of all cases of otitis media developed a coalescent mastoiditis. By 1959, the incidence had fallen to 0.4%. Additionally, during the time of Friedrich Bezold (1824-1908) 20% of otitis media patients with mastoiditis developed subperiosteal abscess. Interestingly, the incidence of subperiosteal abscess has increased. Today nearly 50% of patients diagnosed with coalescent mastoiditis have subperiosteal abscess. Materials and Methods: To review the contemporary presentation, diagnosis and management of a spectrum of mastoid abscess, retrospective case series were evaluated in the hospitals associated with the Department of Otolaryngology, Head and Neck surgery at the Tabriz University of Medical Sciences. Results: Twelve patients with mastoid abscesses were reported in recent 10 years. Two patients displayed classic Bezold’s abscess with PUS escaping the mastoid near the incisura digastric and tracking along the digastric and sternoclidomastoid muscles in the neck. One patients exhibited temporoparietal swelling secondary to mastoid abscess eroding from the root of the zygomatic process. Nine patients with mastoid displayed postauricular swelling with otorrhea, cholesteatoma and granulation tissue in middle ear and mastoid cavity. Three patients with mastoid abscess had normal tympanic membrane and cavity. Only one third of patients showed pathologic tympanic membrane, otalgia, fever and tenderness. Conclusions: The clinical presentation, pathogenesis and routes of abscess spread are presented. Medical and surgical management was reviewed so as to find out the complications associated with suppurative otitis media. The diagnosis of subperiosteal mastoid abscess is frequently delayed, thus medical and surgical management along with method for accurate diagnosis are essential.