بررسي يافته هاي MRI در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در مراجعين به مركز MRI بيمارستان امام خميني تبريز

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 35 - شماره 51

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: اين مطالعه با توجه به شيوع چشمگير بيماري مالتيپل اسكلروزيس (MS) و نقش كليدي MRI در تشخيص آن، با هدف تعيين الگوهاي توزيع ضايعات MS در دستگاه اعصاب مركزي ترتيب داده شده است. روش بررسي: بالغ بر پنج هزار بيمار كه در طي مدت 17 ماه (از مهر ماه 1376 لغايت بهمن ماه 1377) به مركز MRI بيمارستان امام خميني تبريز مراجعه كرده بودند به طريق گذشته نگر (Retrospective) تحت بررسي قرار گرفتند و مطالعه بر روي 126 بيمار كه براي آنها تشخيص MS مطرح شده بود، متمركز گرديد. در اين گروه شاخص هاي مختلف از جمله سن، جنس، نحوه توزيع ضايعات و همچنين آتروفي كورپوس كالوزوم و وجود يا عدم سينوزيت بررسي شد. يافته ها: بيماري MS در مراجعين به اين مركز از شيوع نسبتا بالايي برخوردار بوده و شيوع آن در بيماران مونث 2.6 برابر بيماران مذكر بوده است. سن شيوع در آقايان حدود يك دهه بالاتر از خانم ها و الگوي توزيع ضايعات CNS نيز در بيماران مونث و مذكر اندكي متفاوت مي باشد. شواهد تصوير برداري سينوزيت در بيماران MS در ين مطالعه تنها 14% بوده در حالي كه در ساير مطالعات اين رقم 53% گزارش شده است. نتيجه گيري: با در نظر گرفتن شرايط اقليمي، اختلاف فاحشي از نظر بروز MS، توزيع سني، جنسي و الگوي توزيع ضايعات در CNS با ساير مطالعات وجود ندارد. مشاهده سينوزيت در بيماران مبتلا به MS بالا نبوده و بيشتر از آنكه بيانگر ارتباط اتيولوژيك مشترك بين اين دو مورد باشد مطرح كننده همراهي تصادفي آنها مي باشد.

Findings of MRI in Multiple Sclerosis patients referred to MRI center, Imam Khomeini Hospital, Tabriz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: The objective of the study was to determine the distribution pattern of Multiple Sclerosis (MS) plaques in central nervous system of MS patients and also occurrence of sinusitis in these patients. Materials and Methods: The study included 126 MS patients who were referred to MRI Center of Imam Khomeini hospital, Tabriz. The following criteria were evaluated: Age, sex and distribution of MS lesions. Atrophy of corpus callosum and coincidence with sinusitis were also observed in these cases. Results: Clinical and MRI findings in all aspects were compatible with other studies, except for the incidence of sinusitis that was calculated 14% in MS patients, which is completely different from other studies. Conclusions: Low coincidence between MS and sinusitis suggests that there is not an etiologic correlation between them.