بررسي نمايه توده بدن در زنان سنين باروري شهرستان مرند و ارتباط آن با شاخص هاي هماتولوژيك وضعيت آهن

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 35 - شماره 51

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: برخي مطالعات اخير حاكي از رابطه بين تركيب و اندازه هاي بدن و شاخص هاي وضعيت آهن هستند. بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت نمايه توده بدن (BMI) زنان غير باردار-غير شيرده در سنين باروري (49-15 سال) شهرستان مرند و شناسايي ارتباط آن با وضعيت هماتولوژيك و شاخص هاي بيوشيميايي وضعيت آهن انجام گرفت. روش بررسي: تعداد 1049 نفر از زنان واجد شرايط به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند. پس از انتخاب نمونه ها از هر يك توسط پرسشنامه مصاحبه به عمل آمد و ويژگي هاي دموگرافيك، اطلاعات مربوط به سابقه بيماري و باروري گردآوري شد. اندازه هاي تن سنجي شامل قد و وزن اندازه گيري و BMI محاسبه گرديد. نمونه خون ناشتا گرفته شد و ارزيابي هماتولوژيك توسط اندازه گيري Hct و Hb و MCV صورت گرفت. يافته ها: براساس يافته ها، ميانگين BMI زنان مورد مطالعه معادل 24.49kg/m² بود كه در محدوده طبيعي مي باشد، ليكن منحني توزيع آن داراي چولگي به سمت چپ است. ميانگين BMI گروه هاي سني، با افزايش سن به طرز معني داري افزايش يافت (P<0.0001). ميانگين BMI جامعه شهري بيش از جامعه روستايي بود. همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين BMI و تعداد زايمان ها (r=0.0102 و P=0.0067) مشاهده شد. در مطالعه چارك هاي مختلف BMI و شاخصهاي هماتولوژيك، رابطه معني داري بين چارك هاي مختلف BMI و هماتوكريت و هموگلوبين مشاهده شد. نتيجه گيري: بنابراين، در كنار به اجرا درآوردن برنامه هايي جهت پيشگيري از كم خوني فقر آهن، مقابله با موارد چاقي و افزايش احتمالي ذخاير آهن در زنان در سنين باروري ضروري بنظر مي رسد.

Body mass index of reproductive age group women and its relationship with Iron status
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Recent studies suggest an association between body size and composition, and hematological indices of iron status. The purpose of this study was: 1) To assess body mass index (BMI) among non-pregnant, non-lactating women of reproductive age (15-49 years) from Marand district, East Azarbaijan province and, 2) To evaluate the association between BMI and hematological indices of iron status. Materials and Methods: The samples (1049 eligible women) were selected by cluster random sampling. The data on demographics and gynecological history were gathered through interview. Height and weight were measured and BMI was calculated. Fasting blood samples were withdrawn to measure hematological indices (Hb, Hct, and MCV). Results: Based on the findings, the mean BMI of the subjects was 24.49 kg/m², which is within the normal range. Mean BMI increased with age significantly (P<0.0001) and was higher among the urban population. There was a significant association between the quartiles of BMI, Hb and Hct. BMI positively correlated with the number of pregnancies (P=0.0067, r=0.0102). Conclusions: Despite the high prevalence if iron deficiency anemia and the need to combat it, prevention of obesity and possible iron overload in reproductive ages of women is also necessary.