ارزيابي نقش گلوكوكورتيكوئيدها در هسته قاعده اي جانبي آميگدال بر ذخيره حافظه در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 35 - شماره 50

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه تحقيق: شواهد زيادي نشان مي دهند كه گلوكوكورتيكوئيدها در طي حالات هيجاني از قشر غده فوق كليه آزاد شده و بر يادگيري و حافظه اثر مي گذارند. وجود گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيد در ناحيه قاعده اي جانبي آميگدال احتمال نقش آنها را در تعديل ذخيره حافظه، در اين ناحيه مطرح مي كند. هدف اين تحقيق بررسي نقش گلوكوكورتيكوئيدها در هسته قاعده اي-جانبي آميگدال در تثبيت اطلاعات تازه آموخته شده در مدل رفتاري يادگيري احترازي غير فعال مي باشد. روش كار: از 40 عدد موش نر با وزن 180 تا 200 گرم استفاده شد. ابتدا به صورت دو طرفه روي ناحيه قاعده اي-جانبي آميگدال كانول راهنما قرار داده شد. يك هفته بعد، موش در دستگاه احترازي غير فعال آموزش داده شد (1 ميلي آمپر شوك DC، براي مدت 1.5 ثانيه) و بلافاصله و در زمان هاي 60 ، 90 و 120 دقيقه بعد از آموزش دگزامتازون به عنوان آگونيست گيرنده گلوكوكورتيكوئيد (0.1 ميكروگرم در 0.6 ميكروليتر به ازاي هر طرف) به صورت دو طرفه داخل هسته فوق تزريق شد. 48 ساعت بعد تست به خاطرآوري انجام شد كه در طي آن مدت زماني كه طول مي كشيد تا حيوان وارد محفظه تاريك دستگاه شود و مدت زماني كه در آن باقي مي ماند ( در طي 10 دقيقه تست) يادداشت شد. نتايج: نتايج نشان داد كه تزريق بلافاصله دارو و همچنين 60 دقيقه پس از اكتساب آن به طور قابل توجهي ذخيره حافظه را افزايش داده است اما اين اثر در زمان هاي 90 و 120 دقيقه ديده نشد. نتيجه گيري: يافته فوق نشان مي دهد كه فعال شدن گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيد در آميگدال نقش مهمي در افزايش ذخيره اطلاعات تازه آموخته شده مربوط به حوادث هيجاني تا حداقل 60 دقيقه بعد از رخداد حادثه دارند.

A study of the role of Glucocorticoids in basolateral nucleus of Amygdala on memory storage in rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: The present experiment examined the role of the glucocorticoids in basolateral nucleus of amygdala (BLA) on retention of passive avoidance learning. Materials and Methods: Male Wistar rats were implanted bilaterally with cannulae aimed at BLA and were trained in one trial step-through passive avoidance task (1 mA footshock, 1.5 s). Glucocorticoids receptor agonist (Dexamethasone) (0.1ug/0.6ul per side) was injected bilaterally into BLA immediately and 60, 90 or 120 min after training. Retention test was done two days later. Results: Results indicated that infusion of glucocorticoids receptor agonist immediately and after 60 min but not after 90 or 120 min after training into BLA significantly enhanced retention performance. Conclusions: The results shows that glucocorticoids play an important role on consolidation of emotional memory in BLA at least 60 min after training.