مطالعه آگاهي، نگرش و كاربست مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهرستان تبريز در خصوص تغذيه كودكان با شير مادر و غذاهاي كمكي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 34 - شماره 48

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در كشور ما همچون ديگر كشورهاي در حال توسعه سو تغذيه يكي از مهمترين عوامل موثر در ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 سال است. عدم آگاهي مادران نسبت به تغذيه كودكان و نيز كاربست هاي نامناسب آنان در اين خصوص مهمترين زمينه ساز سو تغذيه هستند. به منظور تعيين وضعيت آگاهي، نگرش و كاربست مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر تبريز درباره تغذيه كودكان با شير مادر و غذاهاي كمكي در زمستان 1373 مطالعه اي بر روي 400 نفر از مادران كه حداقل داراي يك كودك 12 تا 24 ماهه بودند، صورت گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد، 24.3% مادران آگاهي مطلوب و 24.7% نگرش مناسب و تنها 10.3% از مادران كاربست مناسب داشتند. همبستگي مثبت معني دار بين امتياز آگاهي با امتياز نگرش مادران (r=0.32 و P=0.0001) و امتياز كاربست مادران با برخي ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خانواده ها مانند سن مادر و وضعيت آموزش مادران ديده شد (P=0.002 و r=-0.13 و P=0.008). همچنين بين ميانگين امتياز آگاهي و نگرش مادران با سطح تحصيلات آنها، شغل همسر، وضعيت نسبي درآمد خانوار، سطح تحصيلات همسر تفاوت معني داري مشاهده شد. پايين بودن سطح آگاهي و نگرش مادران در خصوص تغذيه كودكان با شير مادر و غذاهاي كمكي از مشكلات مهم بهداشتي در جامعه مورد مطالعه بوده و از اينرو برنامه هاي آموزشي موثري جهت ارتقاي آنها بايد طرح و اجرا شود.

Study of knowledge, attitude and practice of mothers referring to Tabriz health care centers concerning breast-feeding and use of Beikost
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Similar to developing countries malnutrition in Iran is one of the major causes of mortality in children under 5 years old age. Lack of knowledge of mothers concerning infant nutrition and their inappropriate practice provides a ground for malnutrition. To evaluate the knowledge and attitude of mothers referred to Tabriz health care centers about breastfeeding and use of Beikost, 400 mothers having at least one 12-24 months old infant were studied in year 1373. Results indicated that 24.3% of mothers had optimal knowledge, 24.7% had concerned attitude, while only 10.3% mothers had favorable manner. There was a statistically significant positive correlation between scores of knowledge and attitude (P=0.0001, r=0.32). The mean scores of knowledge and attitude compared with mother’s level of literacy, family income, husband’s education level and occupation implied to significant differences. Results showed there was a negative significant correlation between practice score and mother age (r=-0.13, P=0.008). Also, mother training about infant feeding correlated significantly with practice (P=0.002). It is concluded that low level of knowledge and attitude of mother’s concerning breastfeeding and use of Beikost are major cause of inappropriate health status in children. In order to overcome the problem, health and nutrition educational programs should be highly recommended.