تاثير رژيم غذايي كم كالري، كم كلسترول با فيبر بالا و ورزش هاي هوازي بر روي ميزان پلاسمائي ويتامين هاي C و E در بيماران با انسداد عروقي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 34 - شماره 46

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف اين تحقيق بررسي تاثير درمان تغذيه اي همراه با ورزش هوازي بر روي سطح پلاسمايي ويتامين هاي آنتي اكسيدان و ارتباط اين تغييرات با ميزان پراكسيدسيون ليپيدي بوده است. بيست بيمار قلبي با حداقل يك انسداد عروقي بيشتر از 70% انتخاب و ميزان پلاسماي ويتامين هاي E و C و مالون دي آلدئيد (MDA) به ترتيب توسط HPLC و روش اسيد تيوباربيتوريك اندازه گيري شد. سپس اين بيماران به مدت چهار ماه تحت درمان با رژيم غذايي كم كالري، كم كلسترول با فيبر بالا همراه با ورزش هوازي قرار گرفته و اندازه گيري پارامترهاي بالا دو و چهار ماه بعد از درمان تكرار گرديد. نتايج حاصله از بيماران با مقادير بدست آمده از چهل فرد سالم (گروه كنترل) مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه سطح پلاسمايي ويتامين هاي E و C و نيز نسبت Vit.E/chol در گروه بيماران قبل از درمان كمتر از گروه شاهد مي باشد (P<0.001). برعكس سطح سرمي MDA در بيماران نسبت به گروه كنترل افزايش معني داري را نشان مي داد (P<0.001) به همين ترتيب ميزان MDA در بيماران با دو يا سه رگ گرفتار در مقايسه با بيماران با يك رگ گرفتاري بيشتر و مقدار ويتامين هاي آنتي اكسيدان و نسبت Vit.E/chol كمتر بوده است. متعاقب درمان، سطح ويتامين C بطور معني دار افزايش يافت در حالي كه هيچ تغيير معني داري در غلظت پلاسمايي ويتامين E و نيز نسبت Vit.E/chol مشاهده نگرديد. ضريب همبستگي بين ميزان مالون دي آلدئيد با سطح پلاسمايي ويتامين هاي C و E و نسبت Vit.E/chol در گروه بيماران قبل از درمان منفي و معني دار بدست آمد. همچنين سطح سرمي MDA با ويتامين C در بيماران بعد از چهار ماه درمان بيشترين ضريب همبستگي را داشته و سطح ويتامين E نيز يك رابطه منفي معني دار با مالون دي آلدئيد داشته است كه با استفاده از ضريب رگرسيون رابطه آنها را بصورت MDA=4.3-0.43 براي Vit.C از MDA=4.04-0.09 براي Vit.E مي توان نوشت. مي توان گفت كه رژيم غذايي كم كالري، كم كلسترول با فيبر بالا و ورزش هوازي ضمن افزايش سطح پلاسمايي ويتامين C و كاهش دادن ساير ريسك فاكتورها، ميزان پراكسيداسيون ليپيد را تحت تاثير قرار مي دهند ولي تغيير قابل توجهي در سطح پلاسمايي ويتامين E بوجود نمي آورند لذا مكمل ياري اين ويتامين در بيماران قلبي-عروقي پيشنهاد مي گردد.

Effects of a low caloric, low Cholesterol, high fiber dietary regiment and aerobic exercise on plasma levels of vitamins C and E in patients with involved vessels
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This study investigates the effects of dietary regimen and aerobic exercise on plasma levels of antioxidant vitamins and lipid peroxidation. Twenty patients, at least with one involved vessel with more than 70% stenosis selected and plasma levels of Vit.C, Vit.E and malon dialdehyde (MDA) were measured by HPLC and thiobarbitoric acid method respectively. The patients were treated with a low caloric, low cholesterol, high fiber dietary regimen and aerobic exercise for 4 months. The parameters were determined after two and four months. The results were compared with the corresponding values obtained from forty healthy volunteers (Control group). The results showed lower values for Vit.C and E levels and Vit.E/chol ratio with an increased level of MDA compared with the control before treatment (P<0.001). The MDA level in patients with two or three obstructed vessels were higher than patients with one obstructed vessel. The former group had also a lower level of Vit.C and E and Vit.E/chol ratio. The treatment of patients resulted in a marked increase in the Vit.C level with no marked difference in Vit.E concentration and Vit.E/chol ratio. In the patients, before treatment, regression coefficient between MDA with plasma levels of Vit.E, Vit.C and Vit.E/chol was negative. After 4 months of the treatment, the highest regression coefficient was due to serum levels of MDA and Vit.C. A negative and meaningful relationship was observed between Vit.E and MDA. Their regression coefficient could be written as [MDA=4.3-0.43 (Vit.C)] and [MDA=4.04-0.09 (Vit.E)]. In conclusion, a low caloric, low cholesterol, high fiber dietary regimen and aerobic exercise together with an increased level of Vit.C lead to the reduction in lipid peroxidation in CHD without any considerable change in the plasma level of Vit.E.