بررسي اثر ضد دردي زنجبيل با تست فرمالين در موش سوري

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 34 - شماره 45

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بعضي از گياهان در طب سنتي بعنوان ضد درد مصرف مي شوند. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات ضد دردي گياه زنجبيل كه بطور سنتي براي رفع سردرد، دردهاي رماتيسمي و تسكين دندان درد مورد استفاده دارد، مي باشد بدين منظور عصاره هاي متانولي سوكسله و پركولاسيون زنجبيل با دزهاي مختلف 100mg/kg و 75، 50 بصورت داخل صفاقي به موش سوري تزريق گرديد و اثر ضد دردي به روش تست فرمالين اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشانگر اين است كه تزريق عصاره هاي زنجبيل با دزهاي مختلف 15 دقيقه قبل از تزريق فرمالين و از باعث ايجاد اثر ضد دردي معني داري گرديده است (P<0.01) نظر آماري تفاوت معني داري در اثر ضد دردي بين عصاره هاي سوكسله و پركوله زنجبيل وجود ندارد.

Study of the analgesic effect of Zingiber by Formalin test in mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In traditional medicine some of plants have been used as analgesics. The aim of this search was evaluating of the analgesic effect of zingiber officinale that is used traditionally for relief of headache, rheumatic arthritis and tooth pain. For this purpose the suxhleted and perculated extracts of zingiber, with different doses, 50, 75, 100 mg/kg, were injected intraperitoneally to mice and the analgesic effect was determined by formalin test. The data indicate that the injection of zingiber extract with different doses, 15 min before formalin injection, induced significant analgesia (P<0.01), and there was no statistically significant difference in analgesic effect between the suxhleted and perculated extracts of zingiber.