گزارش دو مورد متاستاز به پوست سر از منشاء سرطان هاي دستگاه گوارش

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 32 - شماره 38

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

دو مورد متاستاز به پوست سر از منشا دستگاه گوارش از مركز پزشكي امام خميني تبريز گزارش مي شود. مورد اول مرد 65 ساله با شكايت اصلي يرقان و خارش بوده كه در بررسي تشخيص سرطان سر پانكراس محرز و مورد عمل جراحي كله سيستوژژونوستومي و گاستروژژونوستومي قرار مي گيرد. بيمار ابتدا فاقد هرگونه متاستاز بوده حدود دو سال بعد از عمل متوجه زخمي در ناحيه سر مي شود كه بيوپسي و آزمايش آسيب شناسي متاستاز از منشا تومورپانكراس را تاييد مي كند. مورد دوم نيز مردي 45 ساله با شكايت اصلي درد و عدم دفع گاز و مدفوع بوده كه در لاپاراتومي تومور نسبتا پيشرفته روده باريك ولي بدون متاستاز داخل شكمي يافته مي شود. عمل استاندارد سرطان براي انتهاي روده باريك و كولون انجام و به دنبال آن شيمي درماني كمكي داده مي شود. بيمار 4 ساله بعد متوجه توده اي در سر مي شود كه بعد از رزكسيون و آزمايش آسيب شناسي متاستاز از منشا تومور روده باريك تاييد مي شود.

Two cases of metastasis to scalp originates from gastrointestinal malignancy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Two cases of skin metastasis from gastrointestine origin are presented, the first one a 65 years old man with an adenocarcinoma of pancreas. Laparotomy, cholecysto-jejunostomy and gastro-jejunostomy was done as palliative operations. He noted an irregular wound in the scalp two years later. Excisional biopsy and histologic study showed metastatic adenocarcinoma. The second one was admitted to hospital with intestinal obstruction. His treatment was right hemicolectomy and adjuvant chemotherapy because of adenocarcinoma of ileum. Four years later he found a mass in his scalp and histologic study after surgical excision showed metastatic adenocarcinoma form intestinal origin.