بررسي عفونت هاي پوستي بعد از بيوپسي پوست و نقش آنتي بيوتيك پروفيلاكسي در بيمارستان هفتم تير تبريز در سال 1371

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 31 - شماره 36

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نقش، انديكاسيون و اهميت آنتي بيوتيك ها در پروفيلاكسي عفونت ها هنوز مورد بحث است. در اين مطالعه ميزان عفونت هاي محل بيوپسي هاي پوستي بدون پروفيلاكسي آنتي بيوتيكي بررسي شده است. افراد مورد مطالعه بيماراني هستند كه در سال 1371 در اتاق عمل هاي جراحي كوچك بخش پوست بيمارستان هفتم تير تبريز بيوپسي پوستي شده اند. به اين بيماران بدنبال بيوپسي آنتي بيوتيك تجويز نشده و ايجاد عفونت يا عدم آن در 600 نفر كه پيگيري شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است، از اين بيماران 373 نفر مذكر و 227 نفر مونث بودند و سن آنها از 9 ماهه تا 95 ساله بوده است، نوع ضايعات پوستي و شيوع آنها در جدول شماره 1 آمده است. اين بيماران در شرايط نيمه استريل بيوپسي شده اند (فقط وسايل بيوپسي مخصوصا آنهايي كه در پوست فرو مي روند مثل پانچ، سوزن و اسكالپل استريل بودند) و محل بيوپسي فقط براي يكبار توسط ما پانسمان شده و سپس توصيه شده كه چند روز از تماس محل با آب و پانسمان مجدد بپرهيزند، بعد از چند روز كه محل بيوپسي آنها كنترل شده فقط در 2.66% بيماران عفونت مختصر پوستي مشاهده شده كه آنها هم با پانسمان با محلول بتادين و بدون تجويز آنتي بيوتيك بهبودي يافته اند. در اين بررسي از بيوپسي هاي عفوني شده پوستي 43.75% مربوط به اسكلرودرمي مي باشد و از نظر شيوع محل عفونت بيوپسي 43.75% بيوپسي هاي عفوني شده محلشان ساق پا بوده و ميكروارگانيسم شايع جدا شده در كشت ميكربي بيوپسي هاي عفوني شده استافيلوكوك اورئوس بوده است. در مورد شايع بودن عفونت محل بيوپسي در اسكلرودرمي بيشتر عمقي بودن بيوپسي و در نتيجه تاخير در ترميم زخم و از طرف ديگر اسكلروزه بودن درم و فيبروزه بودن ديواره عروق و مجراي تنگ آنها در پوست مبتلا كه منجر به اختلال در خون رساني به زخم و محدود شدن دفاع ميزبان مي شود مطرح مي باشد. مقاومت طبيعي پوست و مكانيسم دفاعي آن در برابر ميكروارگانيسم هايي كه به پوست آسيب ديده نفوذ مي كنند مهم تلقي شده، چون به تاييد حذف آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك در بيوپسي هاي پوستي كمك مي كند.

Survey of skin infection post biopsy and role of prophylactic antibiotics in 7th Tir Hospital of Tabriz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The role of prophylactic antibiotics after small skin surgery and biopsy is debated. In this survey 600 outpatients followed up without antibiotics after skin biopsy. Rate of male/female was 374/227 and age range was 9 months-95 years, the from of biopsies were semi-sterile (Needle-punch-scalpel) and sites of biopsies only first time were banded by us and care of wounds were advised for next 10 days. All site of biopsies were revisited after 7-10 days and only 2-60% had a mild infection (Erythema trivial pus, edema) and all of them were cured with betadine solution without systemic antibiotics. 16 biopsies reviewed infected in which 43.73% scleroderma. Site of biopsies were lower limbs and isolated organism from all infected biopsy was S.aureus. Infection in scleroderma biopsies was considered host immune deficiency and narrow and sclerotic blood vessels, result of survey showed that prophylactic antibiotics ins not necessary after skin biopsy.