بررسي عوامل باكتريايي هوازي و بيهوازي در بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن در بيمارستان هاي اميراعلم و طالقاني در سال هاي 80-1379

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 8 - شماره 22

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

جداسازي انواع باكتري هاي هوازي و بيهوازي و تشخيص سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها و فقدان الگوي مناسب دارويي جهت درمان سينوزيت مزمن ناشي از آنها از ضرورت هاي انجام اين تحقيق بوده است. روش مطالعه: در اين بررسي از 110 بيمار مبتلا به سينوزيت مزمن كه به بيمارستان اميراعلم و طالقاني مراجعه نموده بودند و در آندوسكوپي سينوس از آنها نمونه برداري بعمل آمد نمونه ها پس از جمع آوري در شرايط استريل در محيط ترانسپورت مناسب جهت باكتري هاي هوازي و بيهوازي به آزمايشگاه انتقال يافت و در اسرع وقت لام تهيه و رنگ آميزي گرم بعمل آمد و مراحل كشت در محيط هاي انتخابي و افتراقي جهت باكتري هاي هوازي و بيهوازي اختياري و بيهوازي مطلق انجام شد، پس از رشد باكتري ها لام مجدد از آنها گرفته شد و پس از شناسايي آنتي بيوگرام به روش Kirby-bauer برحسب شرايط هوازي و بيهوازي انجام شد. نتايج: از 110 بيمار مبتلا 42 نفر زن و 68 نفر مرد بودند. سن متوسط آنها 36 سال بود از نظر شيوع علايم باليني انسداد بيني 81%، سردرد 58%، درد صورت 45%، ديس شارژ پشت بيني 90%، سرفه 23%، رينوره 62%، هيپوسمي 48% داشتند. حدود 91% از كشت ها از نظر رشد باكتري ها مثبت بودند و در برخي از نمونه هاي مثبت بيش از يك باكتري وجود داشت. از نظر شيوع ميكروارگانيسم در باكتري هاي هوازي، بيهوازي اختياري بترتيب عبارت بودند از كلبسيلا پنومونيه 19%، استافيلوكوك كوآگولاز منفي 13%، پسودومونا آئروژينوزا 13%، اشريشياكلي 8%، استافيلوكوك كوآگولاز مثبت 7%، پروتئوس ميرابليس 7%، آنتروباكتر 3%، موراكسلا كاتاراليس 3%، استرپتوكوك پنومونيه 2%. در ميان باكتري هاي بي هوازي شيوع ميكروارگانيسم ها عبارت بودند از پپتواسترپتوكوك 9%، پروتلا 8%، پروپيوني باكتريوم 6%، فوزوباكتريوم 3%. از قارچ ها اسپرژيلوس فوميگاتوس 2%، اسپرژيلوس نيگرا 1%. از نظر تست آنتي بيوگرام ميزان حساسيت باكتري هاي هوازي-بيهوازي اختياري نسبت به آنتي بيوتيك هاي مورد استفاده بدين ترتيب بود: آميكاسين 33%، سفتازيديم 12% سيپروفلوكساسين 98% سفتي زوكسيم 100%، توبرامايسين 47% و ميزان مقاومت به جنتامايسين 97%، كلوكزاسيلين 86%، پني سيلين 93% و اريترومايسين 62% بود. باكتري هاي بي هوازي نسبت به سيپروفلوكساسين 100%، سفتي زوكسيم 100%، ريفامپين 76%، كلستين 67%، سفتازيديم 91% و ميزان مقاومت به پني سيلين 95% و اريترومايسين 82% و كلوكزاسيلين 85% بوده است از ديسك هاي آمينوگليكوزيدي نظير توبرامايسين، جنتامايسين، آميكاسين استرپتومايسين بدليل غير فعال شدن در شرايط بي هوازي فقط براي باكتري هاي هوازي-بيهوازي اختياري استفاده شده است.

A survey of aerobic and anaerobic bacteria in patients with chronic maxillary sinusitis at Amir Alam & Taleghani hospitals, 1379-80
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The aim of our study was isolation of aerobic and anaerobic and their antibiotic resistance for suitable of treatment of patients with chronic sinusitis. In this study 110 patients (42 female and 68 male) mean age of 36 years were considered. Collection of specimens were in a sterile condition and in the thioglycolate and transport media. After growthing and gram stain of colonies from selective media, bacteria were cultured in the differentiated media. Strains that were isolated, antibiogram test (Kirby-Bauer method) was done for them sinusitis infections are usually polymicrobial involving aerobic and anaerobic bacteria commonly aerobic and facultative bacteria were: Staphylococcus aureus (7%), non-coagulase staphylococci (13%), enterobacter (3%), E.Coli (8%), klebsiella pneumoniae (19%), moraxella cataralis (3%), proteus mirabilis (7%), strep pneumonia (2%), pseudomonas aeruginosa (13%), predominant anaerobic bacteria were: Peptostreptococcus spp. (9%), prevotella (8%), fusobacterium (3%), propionebacterium (6%). Antibiogram test was done in anaerobic facultative-aerobic bacteria, susceptibility to amikacin was 33%, ceftazidim 12%, ciprofloxcin 98%, cefizoxim 100%, tobramycin 47%, and resistance to gentamycin was 97%, cloxacillin 86%, penicillin 93%, and erythromycin 62% in aerobic bacteria, susceptibility to ciprofloxacin was 100%, ceftyzoxim 100%, rifampin 76%, colistin 67%, ceftazidim 91% and resistance to penicillin was 95%, erythromycin 83%, cloxacillin 85%. We concluded that susceptibility of anaerobic and aerobic bacteria to cefizoxim was 100%, so we suggest that this drug for treatment of many infections.