بررسي اثرات ضد ليشمانيايي آنغوزه و تعيين فراكسيون موثر بصورت In vitro

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 8 - شماره 22

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

گياه آنغوزه گياهي است از خانواده چتريان كه از تيغ زدن ريشه آن شيرابه شيري مايل به قهوه اي با بوي قوي و نامطبوع بدست مي آيد. اين شيرابه از سه جزء اسانس، صمغ و رزين تشكيل شده است. در اين طرح به كمك دستگاه اسانس گيري، اسانس آنغوزه استخراج گشته و به كمك روش GC/Mass اجزاء آن شامل 7 تركيب تشخيص داده شد. قسمت رزين كه به شكل مايع قهوه اي عسلي است به كمك اتانول و بصورت محلول جدا گرديد. قسمت باقيمانده صمغ مي باشد كه پس از خشك شدن در آزمايشات بكارگرفته شد. در مجموع از آنغوزه 4.2% اسانس، 21% صمغ و 74% رزين بدست آمد. با استفاده از آنغوزه تام بصورت محلول و با غلظت 20mg/ml مي توان بيش از 95% از انگل ليشمانيا ماژور را كه در محيط (Brain heart infusion: BHI) رشد كرده بودند از بين برد. درصورتيكه اسانس آنغوزه حل شده در محيط (Dimethyl sulfoxide: DMSO) و در غلظت 1.4mg/kg توانست 95% از انگل ليشمانيا ماژور را از بين برد. درحاليكه رزين آنغوره و محلول در محيط DMSO با غلظت 40mg/kg قادر به از بين بردن 95% از انگل ليشمانيا ماژور در محيط كشت BHI بود ولي صمغ آنغوزه فاقد اثرات ضد ليشمانيايي بود.

Effect of anti-Leishmanial activity of Asa Feotida and effective fraction determination in vitro
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Asa Feotida is a plant from umbelliferous family. By root thorning, brownish milky secretion with bad and strong odor will produced. This secretion of 3 parts, named as essense, resin and gum. In this project by essense extraction instrument and by GC/mass route, the essense which composed of 7 compound extracted. The resin part which is brownish and honey shape. Separated by ethanol in the soluble form. The remaining part was gun, which after drying was used in this experiment. However 4.2% essense, 74% resin and 21% gum separated upon Asa Feotida fractionation by GC/mass instrument. The whole Asa Feotida in the soluble form could be able to destroy 95% of Leishmania major in the concentration of 20 mg/ml and in the BHI (Brain heart infusion) culture media. But Asa Feotida essense with concentration of 1.4 mg/ml could be able to destroy 95% of L.Major in DMSO (Dimethyl sulfide) culture media. The resin with concentration of 40 mg/kg in the DMSO culture media could be able to destroy 95% of L.Major parasites. The Asa Feotida gum has not any effect on L.Major.