تعيين زيرتايپ هاي ويروس هپاتيت C در ايران از طريق آناليز فيلوژنيك ناحيه NS5B و CORE

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 8 - شماره 22

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين مطالعه توزيع زيرتايپ ويروس هپاتيت C در 78 سرم بدست آمده از بيماران تعيين شد. از اين تعداد 69 نمونه برحسب ناحيه NS5B و 9 نمونه براساس ناحيه 5NCR+CORE با استفاده از روش توالي يابي و آناليز فيلوژنيك تعيين تايپ شدند. زيرتايپ هاي شناسايي شده و فراواني آنها بترتيب (48.7%) 1a و (38.5%) 3a و (6.4%) 1b و (6.4%) 4 مي باشد. اين اطلاعات نشان مي دهد كه زيرتايپ غالب ويروس هپاتيت C زيرتايپ (1a) مي باشد و در مقايسه با كشورهاي همسايه مانند عراق، پاكستان، تركيه و آسياي ميانه كه تايپ غالب ويروس در اين مناطق بترتيب 4، 3 و 1b مي باشد، متفاوت است.

كلمات كليدي: