نقش نيتريك اكسايد بر خصايص تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش

مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اثرات N (G) Nitro-L-Arginine=L-NA به عنوان مهار كننده آنزيم نيتريك اكسايد سنتاز جهت بررسي نقش نيتريك اكسايد درونزاد نقش فيزيولوژيك نيتريك اكسايد) و (L-Arginine=L-Arg) به عنوان يك ماده افزايش دهنده نيتريك اكسايد جهت بررسي نقش نيتريك اكسايد برونزاد (نقش فارماكولوژيك نيتريك اكسايد) در ويژگي هاي تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني قلب خرگوش در مدل لانگندورف تغيير يافته مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج ذيل بدست آمد: 1) L-NA نسبت به حالت كنترل، در رابطه با ويژگي هاي تونيك گره، موجب افزايش هدايت در گره دهليزي-بطني از 2±38 ميلي ثانيه به 2±43 ميلي ثانيه (P<0.01)، افزايش دوره تحريك ناپذيري موثر از 2±100 ميلي ثانيه به 2±110 ميلي ثانيه (P<0.05) و افزايش دوره تحريك ناپذيري كاركردي از 5±155 ميلي ثانيه به 4±164 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد و تزريق L-Arg آن را به حالت كنترل برگرداند. 2) L-NA نسبت به حالت كنترل در رابطه با ويژگي هاي كاركردي گره، موجب انحراف به سمت بالاي منحني ريكاوري بدون تغيير معني دار در ثابت زمان ريكاوري از 2±54 به 2±56 و افزايش طول موج ونكه باخ از 2±139 ميلي ثانيه به 2±145 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد. اما افزايش معني داري بر تسهيل پذيري نداشت. 3) L-Arg نسبت به حالت كنترل، در رابطه با ويژگي هاي تونيك گره، موجب افزايش هدايت در گره دهليزي-بطني از 2±39 ميلي ثانيه به 3±44 ميلي ثانيه (P<0.001)، افزايش دوره تحريك ناپذيري موثر از 2±102 ميلي ثانيه به 3±114 ميلي ثانيه (P<0.001) و افزايش دوره تحريك ناپذيري كاركردي از 3±158 به 2±166 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد. 4) L-Arg نسبت به حالت كنترل، در رابطه با ويژگي هاي كاركردي گره، موجب انحراف به سمت بالاي منحني ريكاوري بدون تغيير معني دار در ثابت زمان ريكاوري از 2±48 به 2±50، افزايش طول موج ونكه باخ از 2±142 ميلي ثانيه به 3±150 ميلي ثانيه (P<0.001)، افزايش تسهيل پذيري از 2±5 به 2±8 (P<0.01) و افزايش ميزان خستگي از 2±12 به 2±19 (P<0.001) گرديد. نتيجه اينكه نيتريك اكسايد در غلظت هاي فيزيولوژيك (درونزاد) اثر تحريكي و در غلظت هاي فارماكولوژيك (برونزاد) اثر تضعيف كننده بر روي گره دهليزي-بطني دارد.

The role of Nitric Oxide in functional and tonic characteristics of rabbit AV-node
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The role of endogenous and exogenous Nitric Oxide in functional and tonic properties of atrioventricular (AV) node was determined using Nitric Oxide synthase inhibitor N (G)-Nitro-L-Arginine (L-NA) in modulated Langendorff model in rabbit. The results showed that 1) L-NA increased AV conduction duration from 38±2 to 43±3 ms in comparison with control (P<0.01), elevated effective refractory period from 100±2 to 110±3 ms (P<0.05), and caused a rise in functional refractory period from 155±5 ms to 164±2 ms (P<0.01). In this respect, addition of L-Arg reversed the changes to control level, 2) L-NA addition caused an upward shift in recovery curve without significantly altering the recovery time constant (From 54±2 to 56±3) and increased Wenckebach cycle length from 139±2 to 145±2 ms (P<0.01) with no significant effect on facilitation as compared to control, 3) L-Arg application significantly increased AV conduction time from 39±2 to 44±3 ms (P<0.001), effective refractory period from 102±2 to 114±3 ms (P<0.001), and functional refractory period from 158±3 to 166±2 ms (P<0.01) in comparison with control, and 4) L-Arg caused an upward shift in the recovery curve without significantly altering the recovery time constant (From 48±2 to 50±2), increased Wenckebach cycle length from 142±2 to 150±3 ms (P<0.001), facilitation from 5±2 to 8±2 (P<0.01), and fatigue from 12±2 to 19±2 (P<0.001) as compared to control. It is concluded that Nitric Oxide at physiological concentrations (Endogenous) stimulates AV node, while at pharmacological concentrations (Exogenous) may inhibit it.