بررسي اثر درماني پي-دي فرون B همراه با ريباورين در مبتلايان به هپاتيت مزمن C: يك مطالعه نيمه تجربي

مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در حدود 200 ميليون نفر در جهان و 300-200 هزار نفر در ايران به ويروس هپاتيت C آلوده هستند. ابتلا به هپاتيت C يكي از علل منجر به نارسايي و كانسر كبد و شايعترين انديكاسيون منفرد براي پيوند كبد است. روش كار: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 54 نفر از مبتلايان به هپاتيت مزمن C انجام شد. بيماران بمدت يكسال تحت درمان تركيبي سه ميليون واحد پي-دي فرون B، سه بار در هفته و 1000-600 ميلي گرم ريباورين در روز قرار گرفتند. شمارش كامل خون، پلاكت، عملكرد كبدي و تست هاي تيروئيدي در ماه هاي 3، 6، 9 و 12 و نيز HCV-RNA به روش RT-PCR در ماه هاي 3 و 12 پس از شروع درمان صورت گرفت. در آناليز نتايج از T-test و Chi 2 و Repeated ANOVA و مدل هاي رگرسيوني استفاده شد. نتايج: در 52 (96.3%) بيمار كه درمان را ادامه دادند و 47 نفر آنها (90.4%) مرد بودند، كاهش آنزيم هاي كبدي معني دار بود (P<0.001) و HCV-RNA منفي در پايان ماه سوم در 77.8% و در پايان ماه 12 در 85.4% افراد ديده شد (P>0.001). در 18.9% افراد عارضه اي بروز نكرد و در 81.9% بقيه، عوارض خطرناك نبود. مدل هاي معني داري جهت پيش بيني وضعيت HCV-RNA و سطح آمينوترانسفرازهاي پايان درمان بدست آمد (P>0.001). بحث: باتوجه به نداشتن عارضه اي خطرناك در طي درمان در هيچيك از افراد و يكسان بودن درصد پاسخ در بيماران نسبت به ساير رژيم هاي دارويي موجود و اين كه داروي مذكور توليد داخلي است و علاوه بر ارزاني در دسترس قرار دارد. مصرف PD feron-B همراه با ريباورين در مبتلايان به هپاتيت مزمن C توصيه مي شود.

The effect of combination therapy with PD Feron-B and Ribavirin in patients with Hepatitis C: A quasi-experimental study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Approximately 200 million people worldwide and about 200000 people in Iran are infected with HCV virus. Hepatitis C is one of the Leading causes of liver failure and cancer and is the single most common indication for liver transplantation. A quasi-experimental study was conducted on 54 patients with chronic Hepatitis C. the patients were treated with a combination of PD feron-B (3 MIU, 3 times per week) plus Ribavirin (600-1000 mg per day) for one year. CBC and platelet counts and liver and thyroid function tests were performed at 3rd, 6th, 9th and 12th months. In addition, HCV-RNA was measured using RT-PCR method at 3rd and 12th months. For statistical analysis, T-test, Chi-square repeated measures ANOVA and regression analysis tests were used. The results showed that the therapy continued in 52 patients (96.3%) and 47 (90.4%) out of them were male. In addition, the reduction in liver enzymes was significant (P<0.001). HCV-RNA was negative in 77.8% of the patients at the end of 3rd month and in 85.4% at the end of treatment (P>0.001). Meanwhile, in 18.9% of the patients, no complication was noted and in the other 81.9%, there were no serious side effects. Finally, valuable models for prediction of HCV-RNA and the level of aminotransferases at the end of therapy were obtained (P>0.001). Since no serious side effects was observed during therapy period and considering its compatibility with other drug regiments, accessibility and cost-effectiveness of PD feron-B, therefore, this combination therapy can be recommend in patients with chronic Hepatitis C.