ارزيابي اثر ضد دردي عصاره متانولي گياه بادرنجبويه با آزمايش Tail-flick در موش سوري

مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي

دوره 3 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

فهرست گياهان سنتي مورد استفاده بعنوان ضد درد بررسي شد و گياه بادرنجبويه كه مداركي دال بر كاربرد آن بعنوان ضد درد و يا اثر ضد دردي احتمالي آن وجود دارد، براي مطالعه اثر ضد دردي انتخاب و جمع آوري شد. بعد از شناسايي علمي، از برگ و سرشاخه هاي گلدار آن به دو روش پركولاسيون و سوكسله عصاره گيري بعمل آمد. در اين تحقيق، از موش هاي سوري نر به وزن 20 تا 30 گرم و سن 6-4 هفته اي در گروه هايي 9 تايي استفاده گرديد. عصاره متانولي پركولاسيون با دزهاي مختلف 50، 75، 100، 200 و 300 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم و عصاره سوكسله با دز 200mg/kg به روش داخل صفاقي (IP) به موش هاي تحت آزمايش تزريق شد و براي گروه شاهد منفي، نرمال سالين بميزان 10mg/kg و براي گروه شاهد مثبت، (Acetylsalycylic acid=ASA) با دز 300mg/kg و مرفين با دز 2.5mg/kg تجويز گرديد. سپس با استفاده از دستگاه Tail-flick اثر ضد دردي گياه بمدت 120 دقيقه در زمان هاي 15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقيقه پس از عصاره تزريق اندازه گيري شد. نتايج حاصل بيانگر آن است كه عصاره گياه بادرنجبويه اثر ضد دردي و موثرترين دز آن 200mg/kg مي باشد و حداكثر پاسخ ضد دردي آن 15 دقيقه پس از تزريق ايجاد مي گردد (P<0.01). پاسخ ضد دردي عصاره پركوله نسبت به سوكسله بيشتر مي باشد. در اين مطالعه تفاوت معني داري بين اثر ضد دردي عصاره با مرفين 2.5 ميلي گرم بر كيلوگرم در دقايق 15، 90، 120 و 300ASA ميلي گرم بر كيلوگرم در دقايق 15، 60، 90 پس از تزريق مشاهده نگرديد.

Evaluation of the analgesic effect of Mellissa Officinalis extract by Tail-flick test in mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Bibliographical studies have been done on plants that are used as analgesics in traditional medicine, and Mellissa Officinalis or Lemon Balm (LB) that there are some evidence indicating for its application as analgesics are probable analgesic effect was selected for evaluation of analgesic effect by tail-flick test in mice. After scientific identification, the leaves and flowered branches of LB were used for extraction by two methods, perculation and suxhelet. Male albino mice, weighing 20-30 grams and aging 4-6 weeks, were utilized in 9-inserted groups. Methanolic perculated extract of LB with different doses 50, 75, 100, 200 and 300 mg/kg were injected intrapertioneally to experimental animals. Suxhelet extract was injected with a dose of 200 mg/kg. Aspirin 300 mg/kg and Morphine 2.5 mg/kg were injected into the positive control groups and normal saline 10 ml/kg was injected into the negative control groups. The analgesic effect of the plant extracts and the drugs was measured for 120 in periods of 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes after injection. The results show that LB extract has analgesic effect and the most analgesic effect was induced by 200 mg/kg of extract 15 minutes after injection. However, perculation extract has more analgesic effect than suxhelet extract. There are no significant differences between the analgesic effect of LB extract with Morphine 2.5 mg/kg in the 15, 90 and 120 min and ASA 300 mg/kg in the 15, 60 and 90 min after injection.