ارزيابي و درمان تنگي هاي تراشه ناشي از ضايعات خوش خيم و بدخيم تيروئيد و گزارش موارد عمل شده

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 15 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تراشه به دليل منفرد بودن و بعنوان راه عمده تنفسي از اهميت خاصي برخوردار است. حفظ و نگهداري و توجه به اين ارگان حياتي بسيار مهم است. از اين رو آسيب هاي وارده به تراشه، دستكاري هاي غيرضروري، عدم توجه به بيماري هاي اين عضو آثار تخريبي جبران ناپذيري را بدنبال خواهد داشت. از ميان علل مختلف ايجاد كننده تنگي تراشه و بروز علائم تنفسي تهديد كننده حيات بيمار، در اين مقاله به بررسي و گزارش بيماري هاي خوش خيم و بدخيم تيروئيد كه تراشه را تحت فشار قرار داده اند، پرداخته شده است. در طي 7 سال در دو مركز دانشگاهي (دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و مشهد) پرونده بيماران عمل شده مورد بررسي قرار گرفته و از ميان 94 بيمار دچار عارضه تنفسي و تنگي تراشه، 12 بيمار با تنگي تراشه، 6 مورد بعلت تيروئيد ساب استرنال يا رترواسترنال و 5 مورد كانسرهاي تيروئيد مهاجم به تراشه و يك مورد تيروئيديت هاشيموتو بررسي و نتايج حاصله گزارش گرديده است و با نشريات پزشكي منتشره معتبر نيز مقايسه شده است كه قابل ارائه مي باشد. توصيه اين مقاله به همكاران گروه ENT و ساير جراحان كه بيماري هاي تيروئيد را تحت درمان قرار مي دهند اين است كه شناخت بموقع و اقدام جراحي مناسب بويژه به صورت گروهي با جراحان قفسه سينه مي تواند نتايج خوبي را به همراه داشته باشد، بخصوص وقتي كانسر تيروئيد به تراشه تهاجم داده است، حذف تيروئيد و رزكسيون تراشه و آناستوموز مناسب با تكنيك هاي جديد نشان دهنده تاثير خوبي در پيش آگهي و جلوگيري از مرگ ناگهاني بعلت آسفكسي دارد و در مواقعي كه تهاجم به مري نيز باشد با انجام عمل راديكال PLO به صورت گروهي، مي توان به نتايج خوبي دسترسي پيدا كرد.

Management and treatment of tracheal stenosis due to Thyroid tumors and twelve reported operated cases
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Trachea of the single respiratory tract is of vital importance. Trachea injuries due to unnecessary handling and inaccurate management may have irreversible outcome. Of the various conditions, which could make tracheal stenosis, in this article we studied benign and malignant thyroid disease. From 2 university medical centers, over the past 7 years, 94 patients had tracheal stenosis. 12 cases resulted from thyroid disease, 6 cases were retrosternal or substernal thyroid, one case was Hashimoto thyroiditis, and 5 cases were invasive thyroid cancer. We advise surgeons who manage these patients to diagnose thyroid lesion early with accurate treatment. We have had good results with thyroid removal, thyroidectomy with tracheal resection, and end-to-end anastomosis and PLO.