بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهر اردبيل در مورد خودآزمايي پستان، سال 1380

مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا)

دوره 2 - شماره 3-4