بررسي تاثير رفلكس چشمك در تشخيص سرگيجه مركزي و مقايسه آن با MRI مغز

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اكثر بيماراني كه با سرگيجه واقعي حاد مراجعه مي كنند مبتلا به بيماري هاي وستيبول و عصب VIII هستند، ولي هميشه ترس از اينكه سرگيجه از نوع مركزي و بعلت ضايعات ساقه مغز باشد وجود دارد. در اغلب موارد تنها راه تشخيص اين بيماران MRI مغز است. در اين مقاله كاربرد رفلكس چشمك در بررسي بيماران مبتلا به سرگيجه واقعي حاد در مقايسه با MRI مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش ها: تعداد 105 بيمار كه بعلت سرگيجه واقعي حاد بدون ساير علايم درگيري ساقه مغز و با معاينه نرولوژيك نرمال مراجعه كرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. در 18 بيمار كه در طي 72 ساعت اول علايم نرولوژيك جديدي ايجاد و يا علايم آنها بيش از 72 ساعت ادامه يافت رفلكس چشمك و MRI مغز انجام و نتايج آنها با يكديگر مقايسه گرديد. يافته ها: در 18 بيمار مورد بررسي، در 5 بيمار هم رفلكس چشمك و هم MRI مغز طبيعي بود و تشخيص سرگيجه مركزي رد شد. در 8 بيمار هم رفلكس چشمك و هم MRI مغز غير طبيعي بود و در سه بيمار رفلكس چشمك نرمال و MRI مغز غير طبيعي بود. همچنين در دو بيمار MRI مغز نرمال و رفلكس چشمك غير طبيعي بود. نتيجه گيري: پاسخ هاي غير طبيعي بدست آمده توسط رفلكس چشمك (76.9%) قابل مقايسه با يافته هاي غير طبيعي MRI مغز (84.6%) بود و علاوه براين انجام دادن هردو تست با تشخيص موارد زيادتري از ضايعات ساقه مغز و مخچه همراه بود. بنابراين پيشنهاد مي شود كه از رفلكس چشمك در كنار MRI براي تشخيص سرگيجه مركزي استفاده شود.

Effect of blink reflex in diagnosis of central vertigo and its comparison with brain MRI
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Vestibulitis and VIII nerve lesions are the final diagnosis in most of the patients presenting with acute true vertigo, but central vertigo due to brainstem lesions must always be considered. In most of the patients, brain MRI is the only available solution. In this study, blink reflex (BR) abnormalities in acute true vertigo were compared with MRI findings. Methods: 105 patients who were presented with acute true vertigo without other signs of brainstem involvement, and who had normal neurologic examination were evaluated. In 18 patients in whom new neurologic signs were appeared or their symptoms were lasted for more than 72 hr, BR and brain MRI were requested and their results were compared. Findings: From 18 patients, in 5 patients BR and brain MRI were normal and central vertigo was ruled out. In 8 patients both BR and brain MRI were abnormal. 3 patients had normal BR and abnormal brain MRI. In the last 2 patients, brain MRI was normal but BR was abnormal. Conclusion: Abnormal response of BR (76.9%) were well correlated with abnormal MRI findings (84.6%), and the results of the 2 tests were additive. Therefore, BR can be a good accompaniment for brain MRI in evaluation of central vertigo.