مطالعه كلينيكي تاثير استميزول (داروي آنتي هيستامين) در كاهش دردهاي بعد از درمان ريشه

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 14 - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

درد بعد از درمان ريشه يكي از مشكلاتي است كه هنوز دندانپزشكان با آن مواجه هستند. مطالعات انجام شده نشان داده است كه آماس حاصله در ناحيه پري اپيكال، يكي از مهمترين عوامل ايجاد كننده دردهاي بعد از درمان ريشه است و هيستامين يكي از واسطه هاي شيميايي موثر در ايجاد اين آماس مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي امكان كنترل دردهاي بعد از درمان ريشه به وسيله درمان پيش دارويي با استميزول (داروي آنتي هيستامين) بود. به اين منظور 60 بيمار در دو گروه بررسي شدند: گروه اول شامل سي بيمار بود كه يك ساعت قبل از درمان ريشه، يك عدد كپسول حاوي 20 ميليگرم استميزول و گروه دوم شامل سي بيمار كه يك ساعت قبل از درمان ريشه يك عدد كپسول پلاسبو دريافت كردند. بيماران پس از درمان ريشه، پرسشنامه درد را تكميل و در مراجعه بعدي آن را تحويل دادند. زمانهاي مورد بررسي شامل 1، 3، 6، 9، 12، 18، 24، 48 و 72 ساعت پس از درمان ريشه بود. در اين مطالعه مشخص شد كه قرص استميزول فقط در 9 و 12 ساعت پس از درمان ريشه درد متوسط پرسمنتال را كاهش مي دهد؛ همچنين اين دارو نتوانست درد خود به خود پس از درمان ريشه را در زمانهاي مورد بررسي به طور چشمگيري كاهش دهد.

Clinical study of the effect of asetemizole (antihistamine drug) on reducing postoperative pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Endodontic postoperative pain is still one of the major problems for dentists. According to the researches periapical inflammation after RCT is one of the most important factors causing endodontic postoperative pain. Histamine is one of the effective chemical mediators, which produces such inflammation. So, for controlling pains after RCT, the factors reducing inflammation should be found. The aim of this study was to investigate pain control after RCT by drug prophylaxis with antihistamine (asetemizole). 60 patients were divided in 2 groups (30 patients in each group). Group 1 had a capsule of asetemizole (20 mg) and the second group had a plasebo capsule one hour before RCT. The patients completed the questionnaire after RCT and gave it back on the next session. The evaluated times were 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 and 72 h after RCT. This study indicated that asetemizole was able to reduce the moderate pericemental pain just at the 9 and 12 hours after RCT, and it was not able to reduce the spontaneous pain after RCT significantly on the evaluated times.

قیمت : 20,000 ريال